Tematske oblasti
Aktuelno
 
Termin: 23.02.2015

Skorije promene u računovodstvenoj regulativi u Republici Srbiji rezultirale su između ostalog i u novim obrascima finansijskih izveštaja. Novi obrasci finansijskih izveštaja prvi put će biti primenjeni kod sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

 
Termin: 13.03.2015

 

Uskladite u potpunosti poslovanje sa radnopravnim institutima obuhvaćenim Zakonom o radu. Rešite nedoumice i dileme na ovom interaktivnom seminaru. Upoznajte se sa primerima iz prakse. Izvršite dobru pripremu radnopravne dokumentacije za posetu Inspekcije rada i izbegnite visoke kazne koje se kreću od 800.000 - 1.000.000 dinara za poslodavca - pravno lice.

 

Praktično
Termin: 09.03.2015

 

Nakon najnovijih promena u poreskom zakonodavstvu Republike Srbije poreski obveznici će morati da uz poreski bilans podnose dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja. Novim “Pravilnikom o transfernim cenama i metodama...” je bliže uređena forma i sadržina dokumentacije, kao i način primene zakonom propisanih metoda za utvrđivanje cene transakcija među povezanim licima. Izuzetno praktično.

Praktično
Termin: 24.02.2015

 

Steknite uvid o značaju oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u poslovanju poslodavca, počev od zakonskih obaveza, pa do konkretnih troškova. Radi se o praktičnom vodiču kroz konkretnu oblast, koji će omogućiti poslodavcu da planiraju organizaciju rada, troškove kao i da vrše procenu efektivnosti preduzetih mera.

Novo
Aktuelno
Termin: 27.02.2015

 

Od 1. marta sve opštine i gradovi će morati da primenjuju objedinjenu proceduru izdavanja građevinskih dozvola, a do kraja 2015. i da uvedu elektronske dozvole. Do 1. marta bi sve opštine i gradovi trebalo da organizuju i posebne službe koje će biti zadužene i odgovorne za sprovođenje ovog postupka. Prijavite se i naučite kako praktično da primenite Zakon. Grupe do 25 učesnika, tako da predavači mogu da se posvete svakom učesniku.

Zakonska obaveza
Termin: 05.03.2015

 

Kroz seminar će polaznici dobiti detaljne informacije šta je bezbednosni list, informacije o zakonskim regulativama koje se odnose na bezbednosni list, kao i  informacije kome je namenjen. Naučiće kroz primere dobre i loše prakse kako pravilno izraditi bezbednosni list kako za supstancu tako i za smešu.

Praktično
Termin: 10.03.2015 - 11.03.2015

 

Savremene kompanije sve više postaju učeće organizacije (Learning Organizations) zato što je to jedini način da prežive u savremenom okruženju. Razvoj i transfer veština u realno radno okruženje i upravljanje kompetencijama su ključ za lični i organizacioni uspeh a mnogobrojna svetska istraživanja to pokazuju. Na treningu ćete savladati metodologije i tehnike prenosa znanja i veština i rada u grupi.

 
Termin: 12.03.2015 - 13.02.2015

 

This specially designed 2-day training helps develop and refine your business writing skills, empowering you to use your competitive edge in business writing to communicate your intent in a clear and concise manner. The method used to teach is the Communicative Language Teaching approach where emphasis is on interaction, focusing on process and using the learner’s own experiences.

Stručno osposobljavanje

 

European Business Competence* Licence – EBC*L, nivo B je međunarodna kvalifikacija koja se sastoji od sledećih modula Planiranje projekta; Poslovna analiza; Marketing i prodaja; Investiciona analiza; Finansijsko planiranje (budžetiranje); Finansiranje. Sertifikacija kompetencija je sastavni deo ovog programa. Program je baziran na iskustvima kompanija i primerima iz prakse.

Aktuelno
Termin: 07.04.2015 - 15.05.2015

 

Cilj osposobljavanja je da polaznici steknu sveobuhvatna i celovita znanja i veštine potrebne za samostalan i kompetentan rad u oblasti radnih odnosa. Učesnici pored osposobljavanja imaju mogućnost da prođu kroz proces sertifikacije kompetencija (znanja i veština) što će Vam omogućiti da stanete u red dokazanih profesionalaca u oblasti radnih odnosa i da steknete prestižnu potvrdu profesionalne kompetentnosti.

Praktično
Termin: 23.03.2015 - 27.04.2015

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

SMART metodologija pomaže zaposlenom čiji se učinak ocenjuje da svaki dugorocni cilj pretvori u „precizno definisan“ srednjoročni ili kratkoročni cilj. To je aktivnost leve polovine mozga, odnosno primena logičkog postupka.

 

MNG Centar je u petak, 26.09.2014. godine, potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banata, u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.