Tematske oblasti
Aktuelno
 
Termin: 07.04.2015 - 08.04.2015

 

Prema Zakonu o javnim nabavkama novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj naručilac ako nema zaposlenog službenika za javne nabavke ili ako ne omogući licu zaposlenom na poslovima za javne nabavke da stekne sertifikat službenika za javne nabavke.

Dođite i uverite se zašto naši polaznici dolaze i po položenom ispitu na naše seminare.

 
Termin: 07.04.2015

 

U praksi ima dosta problema pri implementaciji zakonskih odredbi te će na seminaru učesnici dobiti odgovore na sva pitanja, kao i smernice kako da reše probleme sa kojima se sreću u praksi. I nakon seminara će moći da na adekvatan način tumače i primene nova rešenja predviđena normativno složenim, a životno nezaobilaznim Zakonom o zaštiti potrošača.

Praktično
Termin: 17.04.2015

 

Nakon najnovijih promena u poreskom zakonodavstvu Republike Srbije poreski obveznici će morati da uz poreski bilans podnose dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja. Novim “Pravilnikom o transfernim cenama i metodama...” je bliže uređena forma i sadržina dokumentacije, kao i način primene zakonom propisanih metoda za utvrđivanje cene transakcija među povezanim licima. Izuzetno praktično.

Praktično
Termin: 08.04.2015

 

Blagovremeno usklađivanje kvaliteta svojih proizvoda sa zahtevima tržišta i pribavljanje odgovarajućih potvrda o usklađenosti, pružaju izvozniku niz prednosti u spoljnotrgovinskom poslovanju. Omogućavaju mu rad sa širim krugom potencijalnih partnera, pružaju komparativnu prednost u odnosu na konkurente i bolju kontrolu tržišta, ubrzavaju realizaciju posla, uz niže izdatke.

Novo
Aktuelno
Termin: 25.05.2015

 

Ponašanje zaposlenih, način na koji komuniciraju, rešavaju probleme i žalbe, upravljaju razgovorom nezadovoljnih klijenata je važan konstitutivan element reputacije kompanije i prepoznatljivosti u moru konkurencije.

Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

 
Termin: 28.05.2015 - 29.05.2015

 

This specially designed 2-day training helps develop and refine your business writing skills, empowering you to use your competitive edge in business writing to communicate your intent in a clear and concise manner. The method used to teach is the Communicative Language Teaching approach where emphasis is on interaction, focusing on process and using the learner’s own experiences.

 
Termin: 21.04.2015

 

Jako je važno znati pravilno upotrebiti tip grafikona za naše podatke. Na ovom treningu polaznici se upravo upoznaju sa načinima obrade podataka i kreiranja izveštaja ali i najboljim načinima za njihov grafički prikaz. Maksimalan broj učesnika je 10. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Praktično
Termin: 01.04.2015

 

Analiza sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova/dobitnih ostvarenja je osnovni princip modernog vrednovanja i stvaranja vrednosti za vlasnike. Veza između novčanih tokova/dobitnih ostvarenja i stvaranja vrednosti za vlasnike je krajnji izraz uspeha ili neuspeha poslovnih odluka o investicijama, operacijama i finansiranju.

Stručno osposobljavanje

 

European Business Competence* Licence – EBC*L, nivo B je međunarodna kvalifikacija koja se sastoji od sledećih modula Planiranje projekta; Poslovna analiza; Marketing i prodaja; Investiciona analiza; Finansijsko planiranje (budžetiranje); Finansiranje. Sertifikacija kompetencija je sastavni deo ovog programa. Program je baziran na iskustvima kompanija i primerima iz prakse.

Aktuelno
Termin: 07.04.2015 - 15.05.2015

 

Cilj osposobljavanja je da polaznici steknu sveobuhvatna i celovita znanja i veštine potrebne za samostalan i kompetentan rad u oblasti radnih odnosa. Učesnici pored osposobljavanja imaju mogućnost da prođu kroz proces sertifikacije kompetencija (znanja i veština) što će Vam omogućiti da stanete u red dokazanih profesionalaca u oblasti radnih odnosa i da steknete prestižnu potvrdu profesionalne kompetentnosti.

Praktično
Termin: 25.05.2015 - 29.06.2015

Naučite kako da efikasno i veoma kvalitetno obavljate sve administrativne poslove, upravljate dokumentacijom i svim radnim zadacima jer je pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar potreba svake ozbiljne kompanije. Postanite sertifikovan poslovni sekretar i budite konkurentniji na tržištu rada!

Praktično
Termin: 15.04.2015 - 25.05.2015

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: predavanja, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti web dizajna. Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje koje će biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

SMART metodologija pomaže zaposlenom čiji se učinak ocenjuje da svaki dugorocni cilj pretvori u „precizno definisan“ srednjoročni ili kratkoročni cilj. To je aktivnost leve polovine mozga, odnosno primena logičkog postupka.

 

MNG Centar je u petak, 26.09.2014. godine, potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banata, u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.