Dizajniranje treninga na competency based principima - osigurajte kvalitet u obuci i razvoju

Tip: Trening Šifra treninga: 699 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Postoji jasna potreba HRD i linijskih rukovodilaca i praktičara za kompetencijama iz oblasti primene različitih modela sistematskog ciklusa obuke kao ključa za uspešan povraćaj na investiciju u aktivnosti učenja.

Trening nije događaj, to je proces a tim procesom se mora aktivno upravljati posebno imajući u vidu da je investicija u obuku zaposlenih skupa investicija i da je potrebno obezbediti preduslove da povraćaj može da se dogodi.

Obuka zasnovana na razvoju kompetencija pravi razliku između „znati o nečemu nešto“ i „izvesti radni zadatak (primeniti kompetenciju) u skladu sa poslovnim standardom“.

Razvoj ovog koncepta učenja baziran je na  utvrđivanju i specificiranju detaljnih ishoda učenja ili standarda kompetencija koji su po svojoj suštini indikatori učinka. Ishodi učenja objašnjavaju šta će osoba nakon obuke biti u stanju da primeni na svom radnom mestu. Stoga oni predstavljaju meru za osiguranje kvaliteta.

Kompanija koja realizuje bilo koju veličinu trening projekta, u svakom trenutku na bazi definisanih ishoda učenja, može da proveri da li je interni ili eksterni provajder isporučio ono što je analizom potreba i  programom učenja specificirano.

U okviru obuke zasnovane na kompetencijama, ishodi obuke su jasno i vrlo detaljno iskazani kako bi:

 • polaznici tačno znali koje kompetencije će razviti ili usavršiti i koje kompetencije treba da transferišu u radno okruženje,
 • treneri – šta je to što bi trebalo da nauče učesnike treninga i
 • da bi organizacije mogle adekvatno da vode trening projekte i da bi imale alat za transfer kompetencija u radno okruženje

Obuka zasnovana na razvoju kompetencija stavlja naglasak na „učinak“ tj. primenu kompetencije u realnom radnom okruženju, a ne na apstraktno ili teorijsko „znanje“.

Primenom ovog pristupa organizacija stvara preduslove za merenjem transfera kompetencija u realno poslovno okruženje upotrebom Kirkpatrick metoda.

Program obuke (učenja) nije ono što se vidi na sajtu trening provajdera. To predstavlja samo komercijalnu deklaraciju programa. Dobro dizajniran program učenja je detaljno razvijen i obiman dokument o sadržaju treninga, njegovim ishodima, detaljno opisanim metodama rada, uz opis vežbi i sa vremenskim planom realizacije učenja u različitim kontekstima (učionica, radon mesto i sl.), kriterijumima i metodama za proveru kompetencija i drugim neophodnim  elementima.

Ovaj trening posebnu pažnju poklanja prevođenju specifikacija zahteva rada koje su date kroz opise poslova, standarde kompetencija i zanimanja i industrijske standarde u ishode učenja. Navedena veština predstavlja srž svakog dobro razvijenog programa učenja.

Od investicije u razvoj kvalitetnog i detaljnog programa obuke u znčajnoj meri zavisi sveukupni uspeh aktivnosti učenja i potencijal za transfer u realno radno okruženje.

Ciljna grupa:

 • Rukovodioci i profesionalci u oblasti upravljanja ljudskim kapitalom (HRM) i obuke i razvoja zaposlenih
 • Linijski rukovodioci

Cilj treninga:

Razumevanje procesa dizajniranja programa učenja i ovladavanje konceptima, metodama i alatima za praktičnu primenu u organizacionom okruženju.

Teme:

 • Aktuelnosti i trendovi učenja i razvoja
 • Koliko košta učenje i razvoj
  • Razvijati zaposlene ili ne?
  • Izazovi u obuci zaposlenih danas
 • Pristupi učenju i razvoju
  • Pristup obuci baziran na inputu
  • Pristup obuci baziran na ishodima
 • Ključni KPI-evi obuke i razvoja u svetu
 • Kompetencije kao ključ za ROI
 • Veza između zanimanja i obuke
 • Metode analize posla
 • Obuka zasnovana na razvoju kompetencija (Competency based training)
 • Tri komponente u procesu dizajniranja učenja
  • Specifikacija kompetencija;
  • Specifikacija učenja;
  • Specifikacija provere.
 • Elementi programa obuke
 • Razvoj i prevođenje standarda u ishode učenja
 • Vežba: Primena standarda zanimanja
 • Veza između kompetencije, dužnosti i zadatka i ishoda učenja (veza između standarda zanimanja i standarda obuke)
 • Formulisanje ishoda
 • Vrste ishoda (Kognitivni, psihomotorni i afektivni domen)
 • Taksonomije koje se koriste za pravilnu formulaciju ishoda učenja
 • Vežba: Izrada detaljnog programa obuke sa standardom
 • Ček lista pri dizajniranju treninga (programa učenja)

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume sistem obuke i razvoja na CB principima u organizacionom kontekstu
 • Prepoznaje ulogu i mesto svakog elementa sistema obuke i razvoja u organizacionom kontekstu
 • Poznaje aktuelnu terminologiju učenja i razvoja
 • Razume značaj pristupa učenju zasnovanog na kompetencijama
 • Poznaje elemente sistema obuke zasnovane na razvoju kompetencija (Competency based training)
 • Nabraja elemente trening programa
 • Primeni metode za analizu posla i razvoj standarda zanimanja
 • Obezbedi relevantnu vezu između standarda zanimanja i ishoda obuke u okviru programa
 • Primeni pravila za definisanje ishoda učenja u Kognitivnom, psihomotornom i afektivnom domenu (pravilno primeni taksonomiju)
 • Izradi program treninga zasnovan na ishodima učenja i indikatorima učinka
 • Razume i primenjuje principe za kreiranje competency-based trening programa
 • Primenjuje međunarodne standarde kompetencija za kreiranje performansnih indikatora
 • Izrađuje ishode učenja bazirane na nekoj od taksonomija
 • Razume sistematski ciklus obuke i aktivnosti svake faze
 • Poznaje elemente osiguranja kvaliteta u obučavanju
 • Poznaje ključne indikatore ulaganja u obuku u svetu

Trening

     
  18.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking