Tematske oblasti
Aktuelno
Praktično
Termin: 22.01.2015

 

Trening doprinosi da učesnici razumeju uspostavljanje novog načina planiranja i raspodele budžetskih sredstava, tako da postoji veza između programa koji se sprovode, ciljeva tih programa i rezultata sa jedne strane i sredstava potrebnih za njihovu realizaciju sa druge strane.

 
Termin: 29.01.2015 - 30.01.2015

Da bi interna revizija na pravi način ispunila svoju misiju, revizorske aktivnosti moraju biti adekvatno planirane, na način koji u obzir uzima procenu rizika i ciljeve organizacije, kao i mišljenje i očekivanje najvišeg rukovodstva i odbora u pogledu planiranih aktivnosti.

 

Novo
Aktuelno
Termin: 26.12.2014

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (usvojen 8. decembra 2014. godine) donosi suštinske izmene i čitav niz novih instituta u želji da se sistem izgradnje objekata učini efikasnijim. Po obimu izmena može se reći da predstavlja novi zakonski predlog.

 
Termin: 30.01.2015

Namera organizatora je da se polaznicima seminara predstavi najobjektivnija moguća „slika“ u pogledu karakteristika tržišta RF i svega što ih očekuje u budućem ili tekućem poslu. Polaznici će imati priliku da se upoznaju i sa poslovnim običajima, nepisanim pravilima, administrativnim preprekama, kao i sa „podvodnim kamenjem“ koje ih očekuje na putu ostvarenja izvoza u RF.

 
Termin: 18.02.2015

Trening naglašava važnost integracionog pristupa poslovanja, neophodnost optimalnog MIS-a i kvalitetnog sistema izveštavanja da bi se donele strateški važne odluke. Naglasak je na povezanosti svih odeljenja unutar jedne organizacije i važnosti povezivanja kroz MIS u cilju maksimizacije profita.

Praktično
Termin: 26.01.2015

 

Analiza sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova/dobitnih ostvarenja je osnovni princip modernog vrednovanja i stvaranja vrednosti za vlasnike. Veza između novčanih tokova/dobitnih ostvarenja i stvaranja vrednosti za vlasnike je krajnji izraz uspeha ili neuspeha poslovnih odluka o investicijama, operacijama i finansiranju.

Stručno osposobljavanje
Zakonska obaveza
Termin: 23.01.2015 - 28.01.2015

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Program osposobljavanja za menadžera ljudskih resursa i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. andidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

MNG Centar je u petak, 26.09.2014. godine, potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banata, u okviru projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“.