EBC*L Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment
 
AKTUELNO, ZAKONSKA OBAVEZA
DETALJNA PRAKTIČNA OBUKA: KAKO DA POPUNITE POJEDINAČNU PORESKU PRIJAVU - 14 - 15. maj 2014.

Poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS, br. 108/2013) Poreska uprava Republike Srbije ima obavezu da od 01.01.2014. godine uvede pojedinačnu poresku prijavu za poreze i doprinose po odbitku. Prelazni period trajao je do 01.03.2014. Svi poreski obveznici su u obavezi da od 01. marta 2014. podnose Pojedninačnu poresku prijavu elektronskim putem.

Na obuci će biti prikazani suštinski problemi i nedostaci trenutno važećeg seta zbirnih prijava koje je isplatilac prihoda dužan da podnese prilikom isplate zarada. Takođe će biti predstavljeni ciljevi novog sistema naplate ovog poreskog oblika i očekivanja kako od strane državnih organa koji u njemu učestvuju tako i očekivano pojednostavljenje poslovnog procesa na strani isplatilaca prihoda. Učesnicima seminara biće predstavljena nova PPP PID (Pojedinačna Poreska Prijava za obračun Poreza i Doprinosa) i  detaljno opisan postupak popunjavanja svih polja na samoj prijavi i postupak administracije same prijave od strane Poreske uprave i drugih državnih organa koji u tome učestvuju.

Poseban akcenat će biti stavljen na potencijalne probleme koji su tehničke prirode (način komunikacije PU i drugih institucija, kvalitet podataka), a na koje poreski obveznici mogu naići u MUP, Centralnom registru, bankama. U okviru obukeće biti predstavljeni predlozi kako se mogu rešiti mogući problemi na najbezbolniji način.

U okviru završnog dela izlaganja polaznicima će biti dati saveti i informacije koje bi mogle da pomognu da se eventualni problemi implementiranja novog sistema u njihovo radno okruženje učine što bezbolnijim.

Po završetku obuke polaznici dobiju detaljna uputstva u obliku video prikaza sa snimljenim svakim korakom za popunjavanje PPP PD prijave.

Komentari učesnika sa prethodne obuke:

„Obuka je bila korisna, zanimljiva i praktična. Veoma sam zadovoljna i u buduće bih posećivala ovakve obuke. Daleko je bolje nego obuka sa većim brojem učesnika. Predavač poseduje veliko iskustvo, držao je pažnju i odgovarao na sva naša pitanja.“

Jelica Šarošković, samostalni stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove

JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica

„Vrlo praktična obuka, interaktivna sa osvrtom na praktično rešenje problema popunjavanja PPP PD prijave. Predavač je odgovarao na sva pitanja vrlo stručno i profesionalno. Preporučujem ovu obuku. Posebmo mi se dopao materijal koji smo dobili na obuci“.

Ana Milojković, računovođa

Panasonic Lighting Devices Serbia doo


ZAKONSKA OBAVEZA:
OBAVEZNO PODNOŠENJE ELEKTRONSKE PRIJAVE NA SOCIJALNO OSIGURANJE PUTEM PORTALA CENTRALNOG REGISTRA – OBUKA POSLODAVACA - 19. maj 2014.

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja( „Sl. Glasnik RS“ br.30/10), odredbom člana 11. i Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ( „ Službeni glasnik  RS“br 54/10 ), kao i Uredbom o izmenama i dopunama ( ,,Službeni glasnik RS“ br.124/12) propisano je da se registracija  osiguranika  i osiguranih lica vrši podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku od strane podnosioca jedinstvene prijave na Portalu Centralnog registra. Dan prijema jedinstvene prijave od strane Centralnog registra smatra se danom prijema jedinstvene prijave u svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Izmenjenom odredbom člana 12. Uredbe o izmenama i dopunama od 30. decembra 2013. godine, propisano je da podnosilac jedinstvene prijave – pravno lice mora da podnosi prijave/odrjave na obavezno socijalno osiguranje elektronskim putem od 01. marta 2014.

Osnovne karakteristike Portala CROSO-a:

·        Centralno mesto za registraciju i pregled podataka o osiguranju

·        Unapređivanje efikasnosti i smanjivanje administrativnih troškova

·        Izvor informacija o socijalnom osiguranju

·        Ostvarivanje prava iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja.


KNJIGA „POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI“

Poštovani klijenti, saradnici i partneri,

obaveštavamo Vas da je Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment-MNG Centar izdao knjigu „Povrede na radu i profesionalne bolesti-Praktikum“.

Nadamo se da će ovaj praktikum pomoći, svim licima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u organizovanju i sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu, kao i ostarivanju prava nastalih kao posledica povrede na radu i profesionalnih bolesti.

Autori knjige su:

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Radoje Savićević, stručnjak iz oblasti povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

Cena knjige:

·        2.600,00 dinara + PDV (10%)

Porudžbina:

Porudžbinu knjige možete izvršiti putem dole navedenih telefona ili putem e-maila.


INCOTERMS 2010 I TRANSPORTNA DOKUMENTA (ELEKTRONSKA TRANSPORTNA DOKUMENTA)– 24. april 2014.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Takođe, kako bi poboljšale spoljnotrgovinsko poslovanje, sve veći broj uvoznica-izvoznica se opredeljuje za elektronska transportna dokumenta.

Elektronska razmena podataka ima strogo definisane standarde,  forme i različite sisteme, koji su na raspolaganju korisnicima.

Elektronske poruke moraju da odgovaraju  međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu kao da je izdat pisani dokument.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila. Uporednim prikazom transportnih dokumenata i elektronskih dokumenata objasniće se značaj elektronske razmene podataka u cilju efikasnijeg poslovanja. Biće predstavljen konosman, kao značajan dokument u spoljnotrgovinskom poslovanju, vrste konosmana, kriterijumi za podelu, kao i načini prenosa konosmana.

Tokom seminara, jedan segment će biti baziran na prenosu prava i prava nosioca prava raspolaganja robom.

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNOG SEMINARA:

„Veoma koristan i zanimljiv seminar koji je u potpunosti ispunio moja očekivanja i koji će mi biti od velike pomoći u daljem radu.“

Svetlana Simić, Viši stručni saradnik u službi akreditiva i inkaso poslova

Komercijalna banka a.d.

„Seminar je od velikog značaja za mene, s obzirom da je usko povezan sa poslom kojim se bavim. Sigurna sam da je uneo nove veštine koje će mi pomoći u daljem radu. Odličan predavač.“

Jelena Maričić, Špedicija, logistika i zbirni transport

Pro Team

 


OBAVEZA PRIMENE MSFI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA OD 01. JANUARA 2014. GODINE – 24. april 2014.

Novi Zakon o računovodstvu Sl. Glasnik RS br.62/2013 uvodi novo razvrstavanje pravnih lica i propisuje da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2014.godine.

U suštini MSFI za MSP predstavljaju pojednostavljenje „punih“ MSFI kojih  u celosti imaju preko 3,000 stranica. „Puni“ MSFI imaju preko 3,000 zahteva za obelodanjivanja u napomena, a MSFI za MSP oko 300. Zbog obimnosti zahteva na seminaru će biti posvećena posebna pažnja ovim razlikama i pojednostavljenima. Pored toga biće prikazani pojedinačni odeljci MSFI za MSP: Odeljak 5 Izveštaj o ukupnom rezultatu i bilans uspeha, Odeljak 13 Zalihe, Odeljak 29 Porez na dobit su samo neki od 35 odeljaka MSFI za MSP koji će biti predstavljeni.

Učesnici seminara će imati priliku da se kroz diskusiju sa predavačem usredsrede na one standarde ili grupe standarada koji imaju najširu upotrebu u njihovom radu.


DOZVOLE, UVERENJA I SERTIFIKATI KOJI SE PRILAŽU U CARINSKOM POSTUPKU - 25. april 2014.

Prilikom uvoznog carinjenja neophodno je prilaganje dozvola, uverenja, sertifikata ministarstava i drugih nadležnih organa, a u skladu sa propisima koja se odnose na prekogranično kretanje robe. Na taj način izdate dozvole, uverenja i sertifikati  predstavljaju dokaz da je predmetna roba ili zdravstveno ispravna, ili usaglašena sa tehničkim zahtevima, ili sa nekim drugim zahtevima propisanim odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisima.

Osnovni problem sa kojim se suočavaju učesnici u carinskom postupku su veliki broj dozvola, uverenja, sertifikata, koja izdaju različiti nadležni organi i isti nisu sakupljeni i objavljeni na jednom mestu, i na taj način dostupni svim učesnicima carinskog postupka. Takođe, učesnicima carinskog postupka posao otežava veliki broj zakona, kao i česte izmene istih.

 Informacije koje će polaznici seminara dobiti o carinskom postupku će značajno skratiti vreme koje je potrebno za dobijanje dozvola, uverenja i sertifikata i ubrzaće proces carinjenja.


DEVIZNO POSLOVANJE - NOVA PODZAKONSKA AKTA – 28. april 2014.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora.

Na seminaru biće predstavljena nova podzakonska akta u oblasti deviznog poslovanja koja regulišu prebijanje dugovanja i potraživanja po kredtnim poslovima u devizama sa inostranstvom; po spoljntrgovinskim poslovima i izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Učesnici  će se uz praktične primere upoznati sa značajnim novinama koje proizilaze iz novih podzakonskih akata deviznog poslovanja.

Komentari učesnika sa prethnodnog seminara:

“Veoma mi se svidelo izlaganje predavača koji je bio jako pristupačan i otvoren za razgovor. Vredelo je slušati. Hvala.”

Zora Jerinić, rukovodilac finansijske službe, YUNIRISK

“Seminar je bio zanimljiv, interaktivan, interesantan. Razjasnio je nedoumice, zadovoljna sam, ispunio je moja očekivanja.”

Snežana Stojanović, referent deviznog poslovanja, Trayal korporacija


RADNO VREME, ODMORI I ODSUSTVA – PRIMENA ZAKONA O RADU I PROBLEMI U PRIMENI – 28. april 2014.

Organizacija rada kod poslodavca podrazumeva donošenje propisanih akata o radnom vremenu, odmorima i drugim pravima zaposlenih po osnovu rada, u skladu sa odredbama zakona i opštih akata.

U praksi su primetna nerazumevanja i pogrešna promena zakonskih uslova za organizaciju radnog vremena, naročito kada se radi o preraspodeli radnog vremena, radu u smenama i radu noću.

Godišnji odmor i pravo i način njegovog korišćenja su predmet Zakona o radu ali i Konvencije MORa, koja ima neposrednu primenu u zakonodavstvu RS, a što izaziva različitu praksu poslodavaca kada je u pitanju odobravanje ovog prava zaposlenima.

Dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 16. aprila 2013. godine utvrđeno je pravo zaposlenih žena na pauzu za dojenje deteta kao novina u našem zakonodavstvu, te će biti obrađeni uslovi i način njenog ostvarivanja. 

Pravilna primena Zakona podrazumeva izradu akata posodavca i donošenje odgovarajućih rešenja o pravima zaposlenih koji će biti predmet radionice na seminaru.

Uz interaktivan odnos sa predavačem upoznaćete se sa novim propisima iz ove oblasti i rešite dileme sa kojima se susrećete u praksi.

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena, uostalom budući da mi nije prvi put da učestvujem na seminarima koje organizujete, znala sam da će i ovoga puta organizacija i kvalitet predavača biti na visokom nivou.“  

Gordana Bogdanović,Sekretar, Dom za decu i omladinu "Stanko Paunović"        

„Ispunjena očekivanja, vrlo detaljno i jasno razrađena sva pitanja iz ove oblasti. Predavač profesionalan i odličan poznavalac ove oblasti.“

Dušica Mihajlović, Šef odeljenja administracije ljudskih resursa, Marfin banka


BALANCED SCORECARD - POBOLJŠAJTE PERFORMANSE SVOJE KOMPANIJE – 29. april 2014.

Balanced Scorecard – BSC je najšire prihvaćen sistem merenja performansi danas u razvijenim tržišnim privredama. Istraživanja pokazuju da oko 50% velikih preduzeća u US i oko 45% u Evropi upotrebljavaju BSC. I taj broj je stalno rastući.

Balanced Scorecard je nova dimenzija na području ocene performansi. To je sveobuhvatno, od vrha ka dole posmatranje performansi organizacije, sa snažnim fokusom na viziju (tj. ciljeve) i strategiju (tj. mere performansi). BSC je postao preeminentan strategijski alat za menadžment. Uspeh njegove implementacije je povezan sa fokusom na strategiju i budućnost. Pomoću njega su menadžeri sposobni da izvrše translaciju širokog izveštaja o misiji u taktičke akcione planove. To popločava put za menadžere da eksploatišu informacione resurse preduzeća, i u krajnosti proizvodi ekonomske rezultate koji pokreću preduzeće u pravcu dostizanja njegovih ciljeva.

Kompanija Mobile je jedan od pionira u primeni ovog koncepta i primer je njegove uspešne implementacije. Pre uvođenja Mobile je bio na šestom mestu po profitabilnost u svojoj grani. Dve godine nakon uvođenja je zauzeo prvo mesto.

U toku treninga, nakon serije studija slučajeva učesnici će u okviru praktične radionice u manjim grupama primeniti BSC na tipičnim organizacijama.


MOTIVACIJA ZA RAD I ZADOVOLJSTVO POSLOM – 29. april 2014.

Ulaskom stranih kompanija na tržište kao i privatizacijom državnog sektora podiže se nivo zahteva u pogledu veština koje zaposleni treba da poseduju, tako da sve više do izražaja dolaze kvaliteti koji se stiču konstantnim obrazovanjem i treningom. Sa stanovišta ponašanja ličnosti motivacija daje mogućnost da se objasni, predvidi i utiče na ponašanje. Istraživanja su pokazala da lično zadovoljstvo umnogome zavisi od toga koliko je čovek zadovoljan poslom koji obavlja i karijerom, kao i društevnim ugledom tog poziva.

Tokom ovog treninga, imaćete prilike da koristeći nove modele i taktike studije slučaja, primenite nove principe i tehnike motivacije zaposlenih i rešite izazove za koje ste ranije smatrali da su nesavladivi. Većina zaposlenih na svom radnom mestu mora pokazati visok nivo motivisanosti kako bi se posao uopšte obavio kako treba.

Usvajanje veština u ovoj oblasti istovremeno je i prijatno iskustvo i najbrži način za prepoznavanje situacija iz prakse uz mnoštvo praktičnih primera kako se one mogu prevazići i dovesti do prednosti i uspešno obavljenog posla.


PRIVREMENI UVOZ – 29. april 2014.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe, uz potpuno ili delimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i bez primene mera komercijalne politike.

 Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNOG SEMINARA:

 „Bilo je veoma zanimljivo. Predavač je ponovo potpuno ispunio očeivanja. Bio je jasan, koncizan i dao je odgovore na sva pitanja.“

Anita Koša, referent izvoza specijalnih delova

Termometal d.o.o.

„Seminar je bio veoma koristan i zanimljiv. Dobio sam odgovore na sva pitanja. Veoma sam zadovoljan.“

Novak Đorđević, uvoz/izvoz

Messer Tehnogas


TRANSFERNE CENE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NOVINE U PRAVNOJ REGULATIVI REPUBLIKE SRBIJE - 30. april 2014.

Transferne cene među povezanim licima mogu znatno odstupati od cena koje se obrazuju za iste ili slične tranasakcije između nepovezanih lica na slobodnom tržištu.

Transferne cene su jedno veoma važno poresko pitanje čija je karakteristika kompleksnost i sve veći stepen angažovanosti poreskih organa širom sveta oko ovog pitanja. Transferne cene u poslednje vreme ulaze u fokus i Poreske Uprave u Srbiji.

Nakon najnovijih promena u poreskom zakonodavstvu Republike Srbije poreski obveznici će morati da uz poreski bilans podnose dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja. Novim “Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu van dohvata ruke primenjuju kod utvrđivanja cene transakcije među povezanim licima” je bliže uređena forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, kao i način primene zakonom propisanih metoda za utvrđivanje cene transakcija među povezanim licima.

Polaznici seminara imaće priliku da kroz diskusiju sa predavačem učestvuju u praktičnom kreiranju izveštaja o dokumentaciji o transfernim cenama po novom Pravilniku. Takođe imaće priliku da razreše sve nedoumice oko izbora i načina primena metoda po principu van dohvata ruke kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Seminar je ispunio moja očekivanja. Posebno bi istakao detaljna objašnjenja materije kroz primere iz prakse. Vrlo korisno.“

Milan Manasijević, finansijski kontrolor

Streit Nova

„Seminar je bio vrlo konstruktivan, koristan, zanimljiv i dinamičan. Razjašnjene su mi nedoumice koje sam imala u vezi transfernih cena.“

Stanislava Mihailović, menadžer

Biro Concept doo


Da li ste znali da skoro 45% zaposlenih radi na pogrešnom radnom mestu?!

Prema poslednjem istraživanju koje je sprovedeno od strane Right Management-a devet od deset profesionalaca iz oblasti ljudskih resursa smatra da njihove organizacije ne ostvaruju ciljeve razvoja karijere i da bezmalo polovina zaposlenih radi na pogršnom radnom mestu.

 

Tim Roche, career management practice leader, Rignt Management-a izjavio je da ljudi često „zađu“ u karijeru tako što biraju put manjeg otpora. Mnogi studenti donose odluku o tome šta će studirati na osnovu toga šta njihovi vršnjaci studiraju i pritiska od strane roditelja. Kao rezultat takve odluke oni provode godine na poslu koji ih ne inspiriše i čak ne znaju šta je to što ih pokreće iz kreveta svakoga jutra, što kao posledicu svakako ima umanjene performanse njihovog rada i nezadovoljstvo.

 

Stoga nije čudno da se jedno jutro, u svojoj 35 godini života, probudite i zapitate „O Bože, kako li sam dospeo ovde?“ Značajnije od prvog pitanja je svakako pitanje „Kako da se izbavim odavde?“


Studija koja je obavljena na uzorku od 146.000 ispitanika pokazala je da je skoro 50% ljudi koji su uspeli da podignu nivo svesti vezano za to šta ih to pokreće iz kreveta promenilo posao.

 

36% ispitanika istaklo je da rade u organizacijama gde je upravljanje karijerom reaktivno

i neusaglašeno sa drugim talent menadžment sistemima. Samo 16% ispitanika se složilo da zaposleni treba proaktivno da preuzmu vlasništvo nad svojom karijerom.

 


SITUACIONO RUKOVOĐENJE – 05. maj 2014.

Situaciono rukovođenje predstavlja praktičan model najefikasnijeg i najadekvatnijeg stila upravljanja ljudima i radnim zadacima u kompanijama.  U savremenom poslovnom životu imperativ je izbalansirati podjednaku usmerenost menadžera i na radne zadatke i na razvoj ljudi. Kako je motivacija ključni element učinka zaposlenih, ovaj model u praktičnoj primeni ostvaruje izuzetne rezultate.

Koncepcijski model situacionog rukovođenja pomaže menadžerima da adekvatno procene resurse sa kojima raspolažu i time ostvare uticaj na ponašanje saradnika u ostvarenju njihovih svakodnevnih zadataka, izazova i problema.

Savladavanjem i primenom ovog modela menadžeri utiču na razvoj kompetencija svojih kolega kao i na unapređenje sopstvenih kompetencija, posebno sposobnost motivacionog komuniciranja, delegiranja, rešavanje problema, odlučivanja i inicijative.


PRIPREMNA OBUKA ZA SERTIFIKACIJU LICA ZA EBC*L (nivo A) – POSLOVNE FINANSIJE ZA NEFINANSIJSKE STRUČNJAKE (po akreditovanom programu EBC*L - European Business Competence* Licence) – 05-07. maj 2014.

Ova obuka je namenjena zaposlenima koji obavljaju svoje poslove izvan finansijske funkcije.

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je kvalifikacija koja efikasno obezbeđuje:

·         donošenje finansijskih odluka

·         nadzor i upravljanje finansijskom stranom projekata

·         razumevanje poslovnih i finansijskih procesa

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je bazirana na međunarodno priznatim standardima kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i danas ona predstavlja standard koji je usvojen od mnogih globalnih kompanija.

Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

EBC*L se sprovodi  u još 30 evropskih zemalja. EBC*L osigurava najviši stepen standarda potvrđen od privrede. Brojne kompanije uključile su ga u interni standard kompetencija osoblja (Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Unica, Samsung).

Inicijativa «Poslovne kompetencije za Evropu» započela je sa širenjem osnovnih  poslovnih znanja i  uspostavila međunarodno priznati standard i sertifikat «European Business Competence* Licence / Evropska licenca poslovnih kompetencija» - EBC*L.

EBC*L kvalifikacija se sastoji od 3 modula:

·         Analiza finansijskih rezultata- poslovni ciljevi i pokazatelji za menadžment

·         Računovodstvo

·         Računovodstvo troškova (Obračunska kalkulacija i formiranje cena)

 


POSLOVNI ENGLESKI ZA POSLOVNE SEKRETARE I LIČNE ASISTENTE – niži srednji nivo – 07-08. maj 2014.

Poslovni engleski je postao neizostavni deo obrazovanja za osobe koje se bave poslovnom komunikacijom u savremenom korporativnom svetu. S obzirom na to da je odmerena i primerena komunikacija deo ličnog imidža, prihvatanje elemenata poslovnog engleskog, kako pismenog, tako i usmenog, može doprineti unapređenju vaših veština u poslovnom okruženju. Ovo se prvenstveno odnosi na dobro sročena pisma i imejlove, kurtoazne izraze u komunikaciji telefonom, primerene fraze u radu sa teškim ljudima i fine, sofisticirane razlikama u značenju reči između amerčkog i britanskog engleskog.

Ova radionica obuhvata upoznavanje sa korporativnom kulturom kroz primere poslovnih pisama na engleskom, prepoznavanje pogrešnog prevoda, i gramatičkih i stilskih elemenata. Kurs prati interaktivna metodika, grupni i individualni rad, priručnik, i video i audio klipovi raznih poslovnih situacija.


PORESKA KONTROLA - KANCELARIJSKA I TERENSKA – 07. maj 2014.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.


UPRAVLJANJE PROJEKTIMA – 08. maj 2014.

Upravljanje projektima kao posebna grana potiče iz građevinske i IT industrije ali svoje mesto i ulogu našla je u zadnjih 15 godina u svim granama, a posebno: telekomunikacije, bankarstvo , naftna industrija, farmacija, industrija štampe itd. Kvalitetno planiranje omogućava efikasno izvršavanje i u konačnom upravljanje troškovima i realizaciju u zadatom roku.

U današnjem poslovnom svetu upravljanje raznovrsnim projektima, resursima (ljudima, opremom, tehnologijama) i komunikacijom nije lak zadatak, a sa sobom nosi i veliki rizik od neuspeha. U svetu se oko 70% projekata smatra neuspešnim, po kriterijumima Instituta za upravljanje projektima (PMI – Project Management Institute), zbog toga što nisu završeni na vreme, nisu u okviru budžeta ili nisu ispunjeni svi ciljevi projekta.

Trening daje osnovna znanja iz oblasti upravljanja projektima i predstavlja  sistematizaciju postojećih standarda i procesa iz ove oblasti. Takođe, sa druge strane kompanije  dobijaju kvalitetno izveštavanje o projektnim aktivnostima, praćenje i smanjenje troškova ali i mogućnost efikasnijeg planiranja.

Ovaj trening omogućava sticanje osnovnih veština iz  planiranja, komuniciranja, rešavanja konflikta, upravljanja rizikom, što je deo svakodnevnih životnih aktivnosti. Sva stečena znanja na treningu su pored rada na projektima  sprovodljiva i na svakodnevnim i redovnim poslovnim aktivnostima.

Pored svega navedenog trening daje sve potrebne informacije o načinima sticanja međunarodnih sertifikata iz oblasti projektnog upravljanja : PMI sertfikati (PMP, CAPM ) ili PRINCE 2.

Trening je baziran na standardu PMI – Project Management Institute.


ISPUNJENJE OBAVEZA DUŽNIKA ČIJI JE TEKUĆI RAČUN U BLOKADI - 09. maj 2014.

U Srbiji danas postoji veći broj privrednih društava čiji su tekući računi blokirani u kraćem ili dužem vremenskom periodu. Za vreme blokade, postoji potreba da se izmiruju mnoge obaveze da bi se izbegle posledice kao što su: raskid ugovora, prestanak sa isporukom usluga, plaćanje zatezne kamate, gubitak klijentele. Privrednom društvu čiji je račun u blokadi onemogućeno je da isplaćuje svoje poverioce, kao i da zaključuje ugovore kao što su: ugovor o kompenzaciji, cesiji, asignaciji u cilju isplate poverilaca. Ipak, u praksi se realizuju neki od oblika plaćanja i pored blokade računa.

Cilj seminara je da ukaže na ove mogućnosti za ispunjenje obaveza i pored blokade računa, ali i da ukaže na nedopuštene pravne poslove i radnje zbog kojih propisi predviđaju i različite oblike odgovornosti. Seminar ukazuje na dopuštene oblike izmirenja obaveza i pored blokade računa, što može biti korisno u takvim situacijama, kao i na nedopuštene kako se odgovorna lica ne bi izložila odgovornosti.


INTERKULTURNA KOMUNIKACIJA- Kako sarađivati sa strancima – 12. maj 2014.

Početak interkulturne saradnje počinje gotovo ritualnim rukovanjem, pružanjem visit karte, sedanjem za sto. Koliko god banalno nekom izgledalo greške pri prvom susretu mogu biti odlučujuće za poslovnu i međudržavnu komunikaciju. Kulturne različitosti primetne su i u zemljama  u okruženju i u zemljama za koje mislimo da su nam bliske. Danas se posluje van granica matične zemlje tako da je neminovno uočavanje raznolikosti i sličnosti sa drugima.

Polaznici kroz ovaj trening ne otkrivaju samo druge kulture kako u Evropi tako i na Bliskom i Dalekom istoku, Juznoj i severnoj Americi već na taj način upoznaju ponovo kulturu i mogućnosti svoje zemlje. Najznačajniji segment treninga je što će polaznici čuti lična iskustva u saradnji sa različitim kulturama kao i uspehe u poslovanju ali i loša iskustva i pogreške samog predavača.

Mnogi zaposleni smatraju da je poznavanje nekog jezika najznačajnije u komunikaciji. To je samo 20% veštine koja će nam pomoći ali mnogo više za samu saradnju sa drugim nacijama je poznavanje njihove kulture, običaja,vere… Zato je priprema za predstojeću saradnju sa pripadnicima drugih nacija prvi korak za uspeh.

Polaznici ovog treninga će steći osnovna znanja o interkulturnoj komunikaciji i to će biti dobra osnova za nadogradnju u budućim saradnjama. Takođe, polaznici dobijaju okvir za komunikaciju koja omogućava izbegavanje grešaka i gafova u saradnji sa drugim kulturama.

 


DELEGIRANJE BEZ STRAHA – 12. maj 2014.

Menadžeri moraju da upravljaju radnim procesom, tj. da planiraju, organizuju, motivišu i kontrolišu rad. U obavljanju poslova moraju da se oslanjaju na druge i na njihov rad, znanje i veštine, na učinke i inicijativu, na njihove ideje. Raspodela poslova među zaposlenima je jedan od najvažnijih i najizazovnijih poslova rukovodilaca. Oni moraju da podele zadatke i povere poslove, odnosno delegiraju. Ukoliko je delegiranje loše samim tim i posao neće doneti željene rezultate. Delegiranje je veština koja se koristi u dodeljivanju poslova pojedincima ili timovima. Efikasno delegiranje podrazumeva da se poslovi poveravaju na izvršavanje pojedincima u cilju njihovog daljeg razvoja. Delegiranje predstavlja prenos zadataka, ovlašćenja i slobode da se zadatak obavi. Delegiranje razvija odgovornost i samostalnost u radu. Ako je delegiranje poslova pravilno raspoređeno tako da maksimalno iskoristi znanja, veštine i motivisanost radnika uspeh je zagarantovan.

Ovladavanjem veštinom delegiranja menadžeri imaju više vremena za lični razvoj i efikasnost, a članovi tima postaju angažovaniji, posvećeniji i motivisaniji.


NOVI ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA– 12. maj 2014.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o pravima pacijenata 22. maja 2013.godine, koji je stupio na snagu 30. maja 2013. godine.

Ovim zakonom ustanovljena je potpuno nova organizacija zaštite prava pacijenata, uvedena su nova prava, ali i nove dužnosti pacijenata, u skladu sa medjunarodnim standardima, kao i obavezama koje je Republika Srbija, kao država, preuzela. Istovremeno, i prava i dužnosti zdravstvenih radnika su u mnogome prosirena u odnosu na prethodni zakon. S obzirom da su svi zdravstveni radnici i saradnici i svi oblici zdravstvene službe u obavezi da se upoznaju sa novim propisom i da ga primenjuju, cilj ovog seminara je edukacija zdravstvenih radnika i predstavnika zdravstvenih ustanova i privatne prakse za primenu ovog zakona, upoznavanje sa novim pravima i dužnostima lekara, sa  posebnim akcentom na primere iz prakse i greske koje se prave u primeni novog zakona.


REEKSPORT I SLOBODNE ZONE – 12. maj 2014.

Donošenjem novih zakonskih propisa, od 01.01.2011. godine, promenjeni su uslovi i način sprovođenja postupka sa robom u slobodnim zonama kao i sprovođenje postupka reeksporta. Procedura u sprovođenju postupka u slobodnim zonama je značajno pojednostavljena.

Radi pravilne primene ovih postupka, učesnici u navedenim postupcima bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Na seminaru će biti prikazan način sprovođenja postupka u slobodnim zonama i obavljanje poslova reeksporta. Učesnicima seminara biće ukazano na najčešće probleme i greške u praksi koje se javljaju u primeni novih propisa koji se odnose na reeksport i postupak sa robom u slobodnim zonama.

Seminar je interaktivnog tipa, sa mogućnošću postavljanja pitanja tokom izlaganja.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Vrlo korisni saveti. Predavač jasno i precizno daje odgovore na postavljena pitanja. Veoma sam zadovoljan izvođenjem seminara.“

Miloš Popović, purchase administration

Schneider Electric Srbija

„Profesionalno, korisno, edukativno. Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja.“

Srđan Jakšić, menadžer logistike

Roaming Electronic d.o.o.


FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE PREMA MRS/MSFI – 13. maj 2014.

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) su osnova na kojoj se zasniva računovodstvo privrednih entiteta. Njihova direktna primena je otežana bez dodatnih pojašnjena i instrukcija zasnovanih na aktuelnoj praksi iz realnog privrednog života.

Kreatori računovodstvenih standarda kontinuirano vrše promene s namerom da njihova primena što tačnije obuhvati ekonomsku realnost preduzeća.

Naučite kako da primenjujete nove zahteve finansijskog izveštavanja i da formulišete određene računovodstvene politike. Budite u toku sa svim promenama koje se dešavaju u ovoj sferi. Zbog ovog će na treningu biti predstavljene sve izmene i dopune od našeg poslednjeg prevoda MRS / MSFI.

Učesnici će naučiti glavne principe MSFI i kako da ih primene. Principi svakog standarda će biti predstavljeni na brojnim primerima iz prakse. Uz to na različitim kratkim studijama slučaja učesnici će imati priliku da na interaktivan način rešavaju praktične probleme.

U okviru ovog treninga će poseban akcenat biti stavljen na novine u MRS 1 i zbog očekivanih promena u obrascima finansijskih izveštaja na praktičnom primeru će biti prikazano kako bi trebao da izgleda „novi“ izveštaj o ukupnom rezultatu.


ZAKONSKE OBAVEZE I OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA U SLUČAJU POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI – 14. maj 2014

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Imajući u vidu činjenicu da  u praksi vrlo često dolazi do nepravilne primene propisa  vezanih za postupanje poslodavaca, zaposlenih  i svih drugih u ostvarivanju prava i obaveza po osnovu povreda na radu i profesionalnih oboljenja, cilj ovog seminara je da pomogne da se nepravilnosti i dileme  u praktičnoj primeni otklone.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Hvala na veoma interesantnom, korisnom i pre svega informativnom seminaru! Čestitam na izboru predavača koji su veoma stručni i kompetentni.“

Mirjana Đorđević, sekretar društva

Prosvetni pregled d.o.o.

„Izuzetna predavanja svih predavača. Organizacija seminara je bila odlična, sa puno razumevanja za sve prisutne i sva pitanja.“

Ana Janković, stručni saradnik za bezbednost i zdravlje ljudi

Srpska banka a.d. Beograd


ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - 15. april 2014.

Finansijski izveštaji su jezik biznisa. Analiza finansijskih izveštaja pomaže da taj jezik bude razumljiviji i bogatiji različitim korisnicima finansijskih izveštaja. Ispitivanje kvaliteta finansijskih izveštaja i neki nestandardni alati finansijske analize će pomoći da korisnike finansijskih izveštaja taj jezik ne zavede. Finansijsko izveštavanje u našoj zemlji  se dugo godina posmatralo kao nametnutna zakonska obaveza, a ne kao mogući potencijalni izvor brojnih korisnih informacija. U isto vreme analizi finansijskih izveštaja se pridavao mali značaj. Sigurni smo da bi akcionari, kreditori i ostali poverioci mnogobrojnih preduzeća u našoj zemlji danas prihvatili postulate analize finansijskih izveštaj, koji kažu da nije dobro kada preduzeće ima: niske koeficijente efikasnosti, konstantno negativne novčane tokove iz poslovanja a pozitivne poslovne dobitke, niža rezervisanja za loše zajmove i potraživanja opterećena rizikom naplate, negativne ili niske prinose na vlasnički kapital, negativan neto obrtni fond i niske vrednosti racia likvidnosti, itd.

Na seminaru će biti prikazani studije slučaja na praktičnom primeru dva preduzeća iz naše zemlje, jednog koje ima dobre performanse, i drugog koje je imalo znatne finansijske nevolje.


KORIŠĆENJE BANKARSKIH GARANCIJA U CARINSKOM POSTUPKU – 16. maj 2014.

Carinskim propisima je predviđena obaveza polaganja obezbeđenja za plaćanje carinskog duga koji nastaje ili može nastati u carinskom postupku. Najčešće korišćeni oblik obezbeđenja plaćanja carinskog duga je bankarska garancija. Dobijanje bankarske garancije predstavlja izuzetan teret za učesnike u carinskom postupku jer iziskuje angažovanje novčanih sredstava, utiče na kreditnu sposobnost kompanije, a postupak dobijanja bankarske garancije je najčešće složen i dugotrajan proces.

Seminar omogućava polaznicima da smanje rizike u poslovanju i smanje troškove pri korišćenju carinskih postupaka.

Takođe, polaznici će na neposredan način kroz diskusiju sa predavačem doći do informacija o prednosima i manama korišćenja bankarskih garancija u carinskom postupku.


PLANIRANJE I IZVOĐENJE INTERNE REVIZIJE
19 - 20. maj 2014.

Da bi interna revizija na pravi način ispunila svoju misiju, revizorske aktivnosti moraju biti adekvatno planirane, na način koji u obzir uzima procenu rizika i ciljeve organizacije, kao i mišljenje i očekivanje najvišeg rukovodstva i odbora u pogledu planiranih aktivnosti. 

Efektivno planiranje interne revizije je ključno za ostvarivanje napred pomenute misije interne revizije na način kojim se zaista dodaje vrednost organizaciji.

Adekvatno planiranje interne revizije predstavlja osnov za efektivno i efikasno izvođenje angažmana čiji rezultati treba da vode ka poboljšanju procesa i internih kontrola, a samim tim i očuvanju sredstava organizacije.

Tokom ovog treninga, polaznici će imati priliku da dobiju ili unaprede postojeća znanja koja se odnose na čitav proces planiranja i izvođenja interne revizije, bez obzira na delatnost organizacije u kojoj su angažovani.

Cilj treninga je da polaznici osiguraju tehnike i rešenja primene, kako ne bi gubili vreme tražeći odgovore na pitanja.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Seminar je bio odličan. Izlaganje predvača bilo je dobro osmišljeno i obuhvatilo je proces planiranja i izvođenja interne revizije od početka do kraja.“

Slobodan Milić, interni revizor

Victoria group

„Seminar je bio veoma zanimljiv i pružio mi je priliku da razmenim iskustva iz prakse sa drugim polaznicima seminara. Takođe, smatram da sam unapredila svoje veštine planiranja interne revizije.“

Mirjana Anić-Nikolić, senior auditor

Erste banka


RAZVIJANJE HARIZME, KULTURE GOVORNE KOMUNIKACIJE I PREZENTACIJE- 19. maj 2014.

Mnogi problemi u prodaji, predočavanju ideja, pregovaranju upravo leže u neartikulisanom izražavanju, adekvatnom odabiru reči, ophođenju prema auditorijumu. Mnogi koji izvode javne prezentacije bivaju sputani i obeshrabreni nevoljnom, neinspirativnom i neaktivnom publikom. Neki pak ne umeju da na adekvatan način, kratko, jasno, moćno prenesu svoju ideju inhibirani preteranom potrebom da ostave utisak. Ovaj trening nudi rešenja svim pojedincima i timovima koji žele da budu efikasniji, upečatljiviji i celoviti u nastupu pred ljudima.

Trening je interaktivan, sa sesijama predavanja i vežbi.


NADOKNADE OSNIVAČIMA, DIREKTORIMA U I VAN RADNOG ODNOSA, ČLANOVIMA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA – 20. maj 2014.

Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa poreskim tretmanom (obaveza plaćanja poreza i doprinosa) prihoda po osnovu naknade za rad koju ostvare fizička lica kao osnivači privrednog društva, direktori koji su u radnom odnosu, direktori koji su zaključili ugovor o pravima i obavezama (nisu u radnom odnosu), članovi upravnih i nadzornih odbora.

Navedena materija je od značaja za pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Polaznici seminara će od predavača dobiti odgovore na sva pitanja i time rešiti nedoumice koje se javljaju u praksi iz ove oblasti.


BENEFICIRANI RADNI STAŽ I REVIZIJA AKTA O PROCENI RIZIKA – 20. maj 2014.

Radna mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, kao i uslovi za njihovo priznavanje, utvrđena su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranjuu i Pravilnikom o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

U praksi ima dosta nedoumica oko toga koja radna mesta ispunjavaju uslove za priznaveanje uvećanog staža, ko je legitimisan za pokretanje postupka, od kada može da se računa ovaj staž, podložnost reviziji kao i koja je razlika između radnog mesta na kojime se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i radnog mesta sa povećanim rizikom. Takođe, poslednjim izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na penziju za lica koja rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Ovo se odnosi kako na lica koja rade na ovim poslovima u privredi, tako i na lica u državnim organima (policija, zaposleni u zatvorima, pripadnici BIA...)

Akt o proceni rizika mora da uradi svaka firma bez obzira na delatnost ili broj zaposlenih!

Procena rizika je osnovna obaveza poslodavca, koja je istovremeno i preventivna mera koja treba da je sadržajna i primenjena tako da pomogne poslodavcima i zaposlenima da: prepoznaju opasnosti i štetnosti na radnom mestu i procene rizike vezane za te opasnosti; procene opasnosti i štetnosti kako bi se izabrala najprikladnija oprema za rad, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, provere da li su postojeće mere odgovarajuće; preduzmu one radnje koje su neophodne nakon sprovođenja procene rizika; pokažu poslodavcu, nadležnim državnim organima, zaposlenima i njihovim predstavnicima da su svi faktori u vezi sa radom bili razmotreni, procenjeni. Takođe poslodavci i zaposleni treba da se staraju da preventivne mere koje se primenjuju nakon sprovedene procene rizika predstavljaju poboljšanje bezbednosti zaposlenih i bolju zaštitu njihovog zdravlja na radu sa ciljem smanjenja povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

Seminar je interaktivan, uz mogućnost postavljanja pitanja predavačima u cilju rešavanja nedomuca u praksi.

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Zadovoljan sam seminarom i razjasnio sam sve nejasnoće zbog kojih sam došao. Predavači su kompetentni i vrsni stručnjaci u ovoj oblasti.“

Stanislav Grebović, preferent BZRNR-a, RMU „Štavalj“

„Bilo je veoma korisno, zanimljivo, profesionalno. Ispunjena su moja očekivanja. Dosta novih saznanja i informacija koje će mi pomoći u daljem radu.“

Radmila Cvetković, specijalista kadrovske administracije, Nelt Co


INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA – 21- 23. maj 2014.

Poslednjih 25 godina bilo je obeleženo razvojem sistema menadžmenta u organizacijama, jer je sazrela svest da tehnički razvoj i nove tehnologije moraju biti praćeni unapređenjem organizacije funkcionisanja preduzeća i ustanova, bez obzira šta je njihova osnovna delatnost. U početku, to se odnosilo pre svega na uspostavljanje i unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom da bi se oblast postepeno širila na segmente zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti informacija, bezbednosti hrane, energetske efikasnosti, upravljanja rizicima itd. Iako je svaka od ovih oblasti bila definisana odgovarajućim međunarodnim menadžment standardom, nedeljivost poslovnih procesa u organizacijama otvorila je problem kako objediniti elemente pojedinačnih menadžment standarda u integrisani sistem, koji funkcioniše kao jedinstvena i svrsishodna celina. Činjenica da ne postoji standard za integrisane sisteme menadžmenta (IMS), već samo smernice za process integracije zahtevala je od organizacija da ulože značajan napor kako bi sagledale pojedinačne menadžment standarde, njihove zajedničke elemente i specifičnosti, a zatim ih povezale u IMS.

 Kroz ovaj trening, polaznici treba da se upoznaju sa osnovnim zajedničkim elementima menadžment standarda i specifičnostima svakoga od njih, kako bi mogli da obave značajan i odgovoran posao njihove integracije, ili da koordiniraju aktivnosti na održavaju i unapređuju IMS ukoliko su ga već uspostavile u nekom obliku.


VEŠTINE I TEHNIKE SAVREMENOG POSLOVNOG SEKRETARA – 22. maj 2014.

Veštine i tehnike savremnog poslovnog sekretara obuhvataju sve segmente neophodne za obavljanje poslova koordinacije i administracije tehničkim elementima (dokumentacija, radni zadaci), ali i veoma značajne segemente socijalnih, komunikacionih i emocionalnih veština.

Trening je značajan za organizaciju iz razloga što zaposleni na mestu poslovnog sekretara često jesu prvi koji ostavruju kontakt sa klijentima/partnerima, te od njihovih veština (tehničkih i socijalnih) u mnogome zavisi stvaranje utiska o kompaniji, sticanje poverenja, pa čak i dalja saradnja. Pismen, elokventan, organizovan i snalažljiv sekretar je potreba svake ozbiljne kompanije.

Zaposleni koji će se baviti ili se bave ovom vrsta posla dobijaju praktična znanja koja će kroz radionicu uvežbati i veoma lako primeniti na svojim radnim mestima.

Takođe, polaznici će dobiti sažet Vodič za poslovne sekretare, kao i set primera u pisanom obliku koje će primenjivati u svom radu (dopisi, mejlovi, čestitke, izjave saučešća, obaveštenja o otkazivanju sastanka/skupa, zapisnik, izveštaj,…).


INSTRUMENTI PLAĆANJA I OBEZBEĐENJA: dokumentarni akreditiv, bankaraska garancija i inkaso – 23. maj 2014.

 

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Seminar  ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Od prošle godine, u svetu se koristi  još jedan instrument plaćanja. To je BPO – Bank payment Obligation, koji ima za cilj da pruži podršku privrednicima i zadovolji njihove potrebe  nudeći još jednu opciju u izboru mehanizma plaćanja.

Na treningu će biti i ovaj instrument plaćanja predstavljen sa svim njegovim prednostima i manama.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Bilo je korisno pre svega. Tema seminara je temeljno obrađena i predavač je pružio dosta primera iz prakse. Odlična organizacija kao i svaki put do sada.“

Jelena Spasić, referent nabavke i prodaje

Elopak d.o.o.

„Seminar mi je otklonio sve nedoumice i dileme koje sam imala u vezi sa poslovanjem sa akreditivima. Predavač je izlagao izuzetno jasno i profesionalno i dao nam odgovore na sva naša pitanja.“

Ana Mirosavljević, finansijski administrator

Novometal. d.o.o.


VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA
23. maj 2014.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, u kontekstu najnovijih izmena i dopuna poreskih zakona, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNOG SEMINARA:

„Bilo je izuzetno korisno, detaljno, jasno i profesionalno. Vidna profesionalnost i stručnost predavača. Sve pohvale.“

Jasmina Zec, saradnik u poreskom odeljenju

Vojvođanska banka a.d.

„Bilo je veoma korisno i zanimljivo. Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Stručnost predavača je na zavidnom nivou.“

Desanka Đorđević, referent javnih prihoda

Zdravlje a.d.


DIPLOMATIC PROTOCOL - 25 and 26 June 2014 / DIPLOMATSKI PROTOKOL – 25 - 26. april 2014.

Diplomatic protocol is a code of conduct which instructs staff employed in embassies and international organizations. Familiarity with the protocol is an asset in diplomatic communication, both written and oral.

The course engages practical knowledge about personal and corporate diplomacy, diplomatic correspondence and ceremonial logistics. It encompasses interactive methodology, a handbook, workshops, pop-quizzes and video clips.

Diplomatski protokol je poslovni kodeks kojim se rukovode svi zaposleni u diplomatskim predstavništvima i međunarodnim organizacijama. Dobro poznavanje protokola značajni je instrument u diplomatskoj komunikaciji, kako usmenoj tako i pismenoj.

Po završentku ovog treninga, učesnici će dobiti praktično znanje o ličnoj i  korporativnoj diplomatiji, diplomatskoj korespodenciji i organizaciji događaja na visoko-diplomatskom nivou. Trening je osmišljen kao interaktivna radionica a prati ga priručnik, grupne radionice, pop-kvizovi i video klipovi.

Traning workshop will be organized in English. / Trening radionica biće realizovana na engleskom jeziku.


UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 26 - 28. maj 2014.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Trening je u potpunosti ispunio očekivanja, upotpunio je moje znanje iz ove oblasti i dao mi ideje kako dalje da usavršim i ubrzam svoj posao.“

Ana Obradović, računovođa

Švedska ambasada

„Trening je veoma koristan. Pomoći će mi u povećanju produktivnosti izrade izveštaja koji se uglavnom rade manuelno. Kompletno je ispunilo moja očekivanja.“

Tatjana Bura, samostalni stručni saradnik

Unicreditbank ad Srbija


POSTUPAK PASIVNOG OPLEMENJIVANJA – 26. maj 2014.

Postupаk pаsivnog oplemenjivаnjа kаo postupаk sа ekonomskim dejstvom omogućаvа privremeni izvoz domаće robe iz cаrinskog područjа Republike Srbije u svrhu podvrgаvаnjа procesimа obrаde i nаkon togа ponovni uvoz u cаrinsko područje Republike Srbije dobijenih proizvodа nаstаlih u tim procesimа, uz potpuno ili delimično oslobаđаnje od plаćаnjа uvoznih dаžbinа.

Rаdi prаvilne primene ovog postupkа učesnici u postupku pаsivnog oplemenjivаnjа bi morаli biti upoznаti sа svim svojim prаvimа i obаvezаmа kаko bi se ovаj postupаk prаvilno sprovodio.

Učesnicima seminara biće ukazano na najčešće probleme i greške u praksi koji se odnose na  postupak pasivnog oplemenjivanja.

Seminar je interaktivnog tipa, sa mogućnošću postavljanja pitanja tokom izlaganja.

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Seminar je doprineo tome da svoje znanje iz prakse upotpunim, osvežim i steknem uvid u različite situacije iz prakse. Ovo je bilo korisno i zanimljivo iskustvo.“

Danka Mladenović, referent, sekor uvoz/izvoz

Zastava oružje

„Predavač je izlagao veoma jasno i pružio mi je informacije koje su mi trebale. Seminar je bio veoma zanimljiv i sigurno će mi koristiti u budućem radu.“

Saša Vračević, carinski zastupnik sektora špedicije

Valy d.o.o. Valjevo


ZDRAVLJE NA RADU I SAVREMENI TRENDOVI MEDICINE RADA – 27. maj 2014.

Medicina rada, kao relativno mlada disciplina, je doživela značajne promene u delokrugu svog rada u poslednjoj deceniji. U Srbiji su ove promene značajno veće nego u drugim zemljama jer je ova disciplina iz preventivno-kurativne delatnosti izmeštena u isključivo preventivnu delatnost. To je dovelo do značajne promene u uslugama koje medicina rada pruža poslodavcima za koje, nažalost, specijalisti medicine rada nisu bili spremni.

U cilju sagledavanja novih mogućnosti i zadataka medicine rada predviđeno je da se polaznici prvo upoznaju sa savremenim tokovima medicine rada i uslugama koje specijalisti medicine rada pružaju zaposlenima i poslodavcima.

Na seminaru posebna pažnja biće posvećena pitanjima zdravlja na radu. Iako su mišljenja o efektima promocije zdravlja na radu podeljena, sve više je stručnjaka koji smatraju da je promociju zdravlja najdelotvornije sprovoditi na radnom mestu. Tokom seminara biće prikazani različiti aspekti problematike zdravlja na radu kao i različiti programi promocije zdravlja na radu.

Učesnici seminara imaće mogućnost da kroz diskusuju sa predavačem reše nedoumice i upoznaju se sa novima u ovoj oblasti.


POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI – 27. maj 2014.

Osnovnom odredbom Zakona o stečaju predviđeno je da je cilj stečaja najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarenjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine. Ostvarenje navedenog cilja pretpostavlja postojanje stečajne mase, odnosno deobne mase za podelu stečajnim povericima uz maksimalno poštovanje jednakog tretmana i ravnopravnog položaja poverilaca istog isplatnog reda.

Ravnopravnost stečajnih poverilaca može biti narušena preduzimanjem pravnih radnji od strane stečajnog dužnika u određenom vremenskom periodu pre otvaranja stečajnog postupka a kojima se umanjuje imovina stečajnog dužnika i nanosi šteta poverocima, odnosno pogoduje pojedinim poveriocima. Zakon o stečaju kao i predhodno doneti Zakon o stečajnom

postupku predviđa da se navedene pravne radnje mogu pobijati od strane stečajnog upravnika u ime i za račun stečajnog dužnka i poverilaca u skladu sa zakonom. Cilj pobijanja je opozivanje preduzete pravne radnje tako da ista nema dejstvo prema stečajnoj masi i da se u stečajnu masu vrati sva imovinska korist stečena na osnovu pobijene pravne radnje.

S obzirom na dosadašnju praksu može se zaključiti da su pobojne tužbe u stečaju veoma aktuelne i značajne, jer se istim štiti imovina stečajnog dužnika i interesi poverilaca.

Na seminaru učesnici će kroz komunikaciju sa predavačima diskutovati o spornim pitanjima u ovoj oblasti kao i o rešenjima jer  u ovakoj ekonomskoj situaciji svaki subject može otići u stečaj.

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Izuzetno je što su predavači sudije pa je samim tim seminar bio jako koristan budući da se može čuti mngo o aktuelnim stavovima sudova i sudskoj praksi koja još nije objavljena.“

Iskra Lazić, saradnik, WOLF THEISS           

 „Trening je bio veoma koristan i praktično orijentisan. Odlični predavači, dosta sudske prakse, ogromno iskustvo.“

Lena Pterović, advokat, Advokatska kancelarija Mikijelj, Janković, Bogdanović


PORESKI BILANS ZA 2013. GODINU I INOVACIJA ZNANJA O POREZU NA DOBIT – 28. maj 2014.

Obračun poreza na dobit pravnih lica predstavlja veoma kompleksan zadatak svakog poreskog obveznika, zato što zahteva kompletnu analizu celokupnog poslovanja u toku godine sa ciljem usklađivanja prihoda i rashoda sa zakonskom regulativom koja definiše ovaj poreski oblik. U okviru aktivnosti na sprovođenju reforme poreskog sistema,  Zakon o porezu na dobit pravnih lica se više puta menjao, rešene su određene nejasnoće u primeni, ali su i uvedene nove, odnosno drugačije obaveze poreskih obveznika, a sa druge strane ukinuta određena prava. Doneta su nova podzakonska akta koja se po prvi put primenjuju na obračun poreza za 2013. godinu, što sve razumevanje i ispunjavanje obaveza poreskih obveznika u odnosu na ovaj poreski oblik čini složenijim zadatkom. Upoznajte se sa novinama, razmenite iskustva sa kolegama kako ne biste došli u situaciju da ne obračunate  porez na adekvatan način i da zbog toga kasnije plaćate kaznene penale, koji često nisu u skladu sa težinom učinjenih prekršaja.

Seminar  je koncipiran na način da se kroz zakonske norme i konkretne primere analizira svaka pojedinačna pozicija Poreskog bilansa, kako bi učesnici prepoznali svoje eventualne obaveze i svoja prava iz tekućih i predstojećih poslovnih transakcija koje je neophodno tretirati u postupku godišnjeg obračuna poreza na dobit, koji se za 2013. podnosi najkasnije do kraja juna 2014. godine. Namenjen je poreskim obveznicima koji nisu sastavili i predali Poreseki bilans za 2013.,kao i onima koji su to već učinili, ali i dalje imaju mogućnost podnošenja izmenjenog bilansa i prijave ukoliko naknadno ustanove eventualno učinjeni propust. Pored toga, odredbe Zakona o porezu na dobit sardže i norme koje tangiraju i tekuće poslovanje poreskih obveznika, sa obavezama koje dospevaju odmah nakon tih transakcija, te će i obveznicima koji su Poreski bilans za 2013 godinu predali pre roka, informacije sa seminara biti od koristi, kako za prepoznavanje obaveza po ovom osnovu, tako i za poresko planiranje oporezive dobiti za 2014. godinu.


KAKO NAPRAVITI USPEŠAN TIM SARADNIKA? – 28. maj 2014.

Ljudski resursi predstavljaju stožer kompanije. Uspeh i veština menadžera se ogleda u tome koliko je njegov tim kompaktan i funkcionalan. Zato je primarno da menadžment ima sposobnost dobrog odabira kompetentnih, talentovanih zaposlenih koji će njegovom organizacijom neizostavno doprinositi produktivnosti kompanije.

Timski rad predstavlja osnovu moderne organizacije rada poslovnih sistema. Ključ uspeha čini skladno funkcionisanje tima i odabir pouzdanih saradnika. Koliko ste se puta susreli sa problemom obavljanja poslovnih aktivnosti zbog nedostatka adekvatne timske saradnje  i manjkom ideja kako motivisati tim da produktivno funkcioniše?Rukovodioci su svakodnevno izloženi problemima adekvatne organizacije tima zaposlenih u cilju što efikasnijeg obavljanja poslovanja , kao i stimulisanje zaposlenih da pristupaju radu sa više inicijative.

Ovaj trening će Vam omogućiti da bolje razumete procese i dinamiku timskog rada, kao i da razvijete svoje veštine komunikacije sa drugima, motivisanja, efikasnog delegiranja uloga, rešavanje konflikata u timu. Za osobe koje nisu na rukovodećim funcijama ovaj trening omogućava da jasnije razumeju svoju ulogu u timu, unaprede veštine komunikacije i izgradnje boljih odnosa sa ostalim članovima tima.


POSTUPAK UPISA PRAVA SVOJINE U KATASTAR NEPOKRETNOSTI – 29. maj 2014.

Na seminaru biće objašnjen uzročno – posledični odnos između Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru,  Zakona o javnoj svojini  i Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektu izgrađenom bez građevisnke dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), u postupku upisa objekata i prava na njima u katastru nepokretnosti ( KN). 

Uočeno je da je novi Zakon o posebnim uslovima kontradiktoran sa mnogim odredbama Ustava i osnovnih zakona kojima se reguliše mogućnost i postupak upisa objekata i prava na njima, te je neophodno obazrivo primenjivati isti i opredeliti celishodnost upisa objekata primene novog zakona, u zavisnosti od namere i potrebe graditelja.

Takođe, na seminaru biće ukazano na razliku između legalizacije i upisa prava svojine na objektima izgrađenim bez građevisnke dozvole u KN. Polaznici će biti upoznati sa sudbinom ranije podnetih zahteva za legalizaciju objekata na koje se ne odnosi Zakon o posebnim uslovima, a koji nisu rešeni do dana donošenja novog zakona.

Za finansijske ustanove (banke) važna je poslovna odluka u pogledu prihvatanja obezbeđenja na objektima upisanim na osnovu Zakona o posebnim uslovima.


SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA – KLASA 9 OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA - 29. maj 2014.

Obračun troškova i učinaka predstavlja izvor velikog broja važnih informacija. Svrha postojanja obračuna troškova i učinaka se ogleda u vrednosti podataka koje on pruža.

Podaci koje pruža obračun troškova i učinaka služe za:

·        Bilansiranje,

·        Planiranje i kontrolu poslovanja,

·        Vođenje poslovne politike preduzeća.

Obračun troškova i učinaka je neophodan preduslov za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka koje u svom krajnjem izrazu vode u ostvarenje vrhovnog cilja svakog preduzeća, a to je kreiranje dodate vrednosti.

Učesnici će naučiti da razumeju značaj obračuna troškova i prepoznaju mogućnost korisne upotrebe dobijenih informacija. Na različitim kratkim studijama slučaja učesnici će imati priliku da  rešavaju praktične slučajeve kao što su obračun troškova po mestima i nosiocima, kalkulacije cena koštanja...

Izučavanje ove oblasti u funkciji je dodatnog obrazovanja svakog uspešnog menadžera koji će na ovaj način pronaći neophodnu pomoć u vođenju preduzeća-upravljanje troškovima, planiranje, kontrola i vrednovanje zaliha.

Vođstvo je veoma složen posao koji podrazumeva donošenje odluka koje moraju biti utemeljene na tačnim, adekvatnim, potpunim i korisnim informacijama. Ovom prilikom  ćemo Vas naučiti kako da te informacije iskoristite na najbolji mogući način.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Bilo je korisno obzirom da smo na primerima mogli da proverimo ono što je objašnjeno i što je navedena tema retko predmet treninga. Predavač  je davao odgovore na sva pitanja i bio otvoren za diskusiju.“

Mileva Aleksandrić, šef računovodstva, Prvi partizan Užice

„Na treningu sam čula dosta novina iz ove oblasti, bilo je korisno. Posebno mi se dopala razmena iskustvava sa ostalim polaznicima, sve pohvale.“

Ivana Dimčić, analitičar u finansijama, PM Services


ATEX DIREKTIVA- PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SISTEMIMA NAMENJENIM ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA – 30. maj 2014.

Oprema i zaštitni sistemi koji su predviđeni za upotrebu u ekspozivnim okruženjima moraju biti usaglašeni sa ATEX direktivom 94/9/EC.

U Srbiji, na osnovu Pravilnika  o opremi i zaštitnim sistemima (u daljem tekstu Ex oprema) namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Službeni glasnik RS, br. 1/2013) kao i u EU oprema mora posedovati sertifikat u skladu sa ovom direktivom.

Od 01.01.2015. godine Pravilnik postaje obavezan na način da sva Ex oprema koja se koristi, ili će biti proizvedena u RS mora da bude usaglašena sa Pravilnikom.

Ovim pravilnikom propisuju se:

·        bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje, odnosno isporuku na tržište i/ili upotrebu;

·        grupe i kategorije opreme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama; postupci ocenjivanja usaglašenosti; sadržina Deklaracije o usaglašenosti;

·        sadržina tehničke dokumentacije; znak usaglašenosti i znak protiveksplozivne zaštite;

·        zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti.

Pravilnik se primenjuje na sledeće proizvode:

1) opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama;

2) sigurnosne uređaje, upravljačke uređaje i uređaje za regulaciju koji su namenjeni za upotrebu izvan potencijalno eksplozivnih atmosfera, ali koji su neophodni ili doprinose bezbednom funkcionisanju opreme i zaštitnih sistema u odnosu na rizike od eksplozije.

Uz značaj nove  regulative i primene standarda učesnicima će se ukazati na kompleksnu teoriju i praksu Ex -zaštite, s naglaskom na  povezanost svetskih, evropskih i nacionalnih standarda i znanja.


OSPOSOBLJAVANJE ZA MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA- SERTIFIKOVANI MENADŽER LJUDSKIH RESURSA

Obuka za HR menadžera i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovu obuku prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

Programom obuke detaljno su  definisane kompetencije-  znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova HR menadžera, koje će biti predmet obuke koja je modularnog tipa. Takođe, sastavni deo ovog programa su i indikatori učinka/postignuća (kao deo standarda kompetencija) koji definišu profesionalne standarde- standarde dobro obavljenog posla odnosno kompetencije koje se očekuju da kandidati pokažu u toku sertifikacije.

Program je baziran na praksi rada u oblasti HR-a i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima HR-a koji omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Svaki učesnik pored skripti dobija set alata (Toolkit za upravljanje učinkom, Toolkit za razvoj kompetencija u organizaciji, Toolkit za analizu potreba za razvojem zaposlenih i dr.) za primenu na svom radnom mestu ili u svojoj organizaciji. Učesnicima treninga MNG centar stavlja na raspolaganje bazu znanja iz HR-a: mnoštvo materijala u elektronskom i pisanom obliku koje mogu da koriste kao dodatne materijale za učenje i istraživanje. Literatura je obimna i veoma relevantna.

 Predavači su stručnjaci koji svojim svakodnevnim radom u različitim oblastima HR-a dokazuju svoju profesionalnu kompetentnost.

Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u pojedinim oblastima HR-a prema standardima kompetencija.

 Poslovi u oblasti HR-a  su u sve većoj meri traženi na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama ili  državnim i javnim institucijama. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak.


VEŠTINE RUKOVOĐENJA - 02. jun 2014.

Razvoj menadžera postaje primarni, lični  i organizacioni cilj svake kompanije savremenog doba. Veći stepen prisutnosti tehničko-tehnoloških dostignuća u svakodnevnom poslovanju kao i sve veći senzibilitet i zahtevi pojedinaca u poslovnom okruženju,  zahteva od menadžera koji upravlja timom umeće adekvatnog vođenja, usmeravanja, podsticanja i prilagođavanja. Stalna promena i rast i na emotivnom i na  intelektualnom nivou postaje imperativ opstanka menadžera savremenog doba.

Trening Veštine rukovođenja doprinosi učenju, stvaranju novih navika, promeni stava prema ljudima i organizaciji posla, te implicira stvaranju poželjnijeg miljea za rad i razvoj pojedinca i kompanije uopšte.

Ovaj trening će Vas ojačati u Vašoj ulozi rukovodioca, pružiti Vam instrumente koji će Vam omogućiti da  podignete nivo delotvornosti i uverljivosti Vašeg rukovođenja. Pored osnovnih elemenata rukovođenja i rukovođenja u uslovima promena, na treningu ćete se upoznati i sa tehnikama i instrumentima koji Vam pomažu u izvršavanju uloge rukovodioca.

Trening se zasniva prevashodno na praktičnim primerima i iskustvu, koji omogućavaju formiranje iskustava koje možete kvalitetno integrisati u Vašu rukovodilačku svakodnevnicu.

Trening je interaktivan sa  puno vežbi u formi radionica.

Komentari  učesnika sa prethodnog treninga:

„Trening je bio veoma profesionalno i zanimljivo izložen od strane predavača. Moja očekivanja su ispunjena, dobila sam dosta korisnih informacija koje ću upotrebiti u svom daljem radu.“

Zdenka Radojković,direktor

Dom za decu bez roditeljskog staranja „Spomenak“ Pančevo       

„Zadovoljna sam treningom jer smatram da sam proširila svoja znanja iz oblasti rukovođenja.Sve pohvale za izbor predavača“

Ivana Šašo, rukovodilac službe marketinga

NIS ad


PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I NJIHOVA ZAŠTITA, FINANSIRANJE, REFORMA – PRAKTIČNA PRIMENA - 03. jun 2014.

Zakon o zdravstvenom osiguranju  ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US i 119/2012) uređuje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, organizaciju i finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i druga pitanja od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja.

Seminar kroz analizu problema iz prakse približava ovu materiju, kako obveznicima uplate doprinosa (poslodavcima), tako i korisnicima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Programom ovog seminara bliže se određuju uslovi pod kojim se  prava iz obaveznog zdravsteveniog osiguranja mogu  koristiti,  kao i njihov  obim i sadržaj, kako bi korisnici znali na šta imaju pravi i pod kojim uslovima.

Tema seminara podrazumeva i osvrt na to kako lica koja nisu obavezno osigurana u smislu ovog zakona mogu da se uključe u obavezno zdravstveno osiguranje radi obezbeđivanja za sebe i članove svoje uže. Definisaće se pod kojim uslovima je to moguće učuniti, način, u kom sadržaju i obimu, a  propisani su ovim zakonom.

Izuzetan seminar, fantastičan predavač, stručan, zanimljiv. Ovo je jedan od najbljih seminara na kom sam prisustvovala. Nisam ni osetila kada je vreme prošlo. Moja očekivanjau su ispunjena i preporučila bih svima ovaj seminar.“

Ana Divac-Šarić, rukovodilac službe za pravne, opšte i kadrovske poslove, IMP-Poslovne usluge doo

„Seminar je bio veoma edukativan, zanimljiv. Predavač je približio Zakon o zdravstvenom osiguranjau meni kao izvršiocu poslova referenta za kadrovske poslove i pojasnio isti na jasan i koncizan način. Sve pohvale za organizatora i izbor predavača.“

Zorica Pavlović, referent za kadrovkse poslove, JP Gradsko stambeno“ Beograd

 


REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 04. jun 2014.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. Seminar je bio veoma koristan i siguran sam da ću stečena znanja i dobijene informacije koristiti u budućem radu.“

Dejan Protić, šef kontrole računa i carine

Kika nameštaj

„Prisustvovanje seminaru je bilo veoma korisno za mene. Predavač je na odličan način izložio temu i interakcija između učesnika je bila na visokom nivou.“

Siniša Serdarević, špedicija

Valy d.o.o.

 


PORESKI TRETMAN ZARADA I PRIHODA – 05. jun 2014.

Na seminaru polaznici će se upoznati sa poreskim tretmanom prihoda fizičkih lica sa stanovišta poreza na dohodak građana  kao i obavezama obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje; oporezivanjem zarade i drugih prihoda fizičkih lica i plaćanjem doprinosa po tom osnovu.

Navedena materija je od značaja za pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Polaznici će od predavača, g-đe Kuzmanović-Živanović, rukovodioca Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje, dobiti odgovore na sva pitanja, upoznati se sa novimama u ovoj oblasti, što će im pomoći da lakše razreše probleme i situacije sa kojima će se suočavati u svakodnevnom poslovanju.


POSTUPCI I METODE ZA OTKRIVANJE MANIPULACIJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA – 05. jun 2014.

Brojni finansijski skandali koji su se desili širom sveta u nedavno vreme (Enron, Worldcom, itd) su obično bili praćeni i manipulacijama u finansijskim izveštajima. Ovo samo potvrđuje važnost informacija iz finansijskih izveštaja. Da one nisu važne ne bi ni bilo potrebe da se predstavljaju na pogrešan način. Državna regulativa i računovodstvena profesija u razvijenim tržišnim zemljama je reagovala pokušavajući izgraditi bolji institucionalni okvir za finansijsko izveštavanje čija je karakteristika pre svega jačanje nadzorne uloge države nad praksom finansijskog izveštavanja.

Da bi mogli da  prepoznamo i otkrijemo zloupotrebe sa finansijskim izveštajima prvo moramo da poznajemo razloge i povode za friziranje bilansa koje se nekada može kretati u pravcu iskazivanja većeg finansijskog rezultata i boljeg imovinsko-finansijskog položaja, a nekada suprotno tj. u pravcu iskazivanja manjeg finansijskog rezultata i lošijeg imovinsko-finansijskog položaja.

Takođe je važno, a tome se poklanja velika pažnja na ovom trening seminaru, poznavati tehnike i postupke računovodstvenih mahinacija koje mogu pogoditi gotovo sve stavke finansijskih izveštaja.

Tek sa tim znanjem korisnik finansijskih izveštaja je u mogućnosti da razvije veštine forenzičnog računovodstva i da otkrije pogrešne iskaze u bilansima.

Na seminaru će biti prikazana studija slučaja na praktičnom primeru preduzeća koje je imalo znatne finansijske nevolje.


POVEĆAJTE PRODAJU OGLAŠAVANJEM NA GOOGLE PRETRAŽIVAČU POMOĆU GOOGLE ADWORDS PLATFORME - 06. jun 2014.

U Srbiji 46% kupaca osiguranja za kuću istražuje tržište online, 26% kupaca računara kupuje računare ili računarsku opermu online, dok čak 89% kupaca malih električnih aparata radi istraživanje online pre nego što se odluči za kupovinu (izvor: Consumer Barometer – globalni projekat IAB Europe u saradnji sa TNS Infratest i Google-om, za Srbiju prvi put objavljen u septembru 2013). Gotovo neizostavni deo procesa online istraživanja čini pretraga na Google pretraživaču. Pitanje koje se postavlja – kako doći do onih koji istražuju / kupuju online?

Značaj treninga je u tome što će omogućiti preduzećima da informacija o uslugama i/ili proizvodima koje nude dođe do ciljne grupe koja upravo želi taj proizvod / uslugu, trošeći optimalno novca na oglase, a da rezultati kampanje budu vrhunski.

Učesnici će steći znanje o odabiru ključnih reči, pisanju oglasa i optimizaciji naloga sa svrhom postizanja željenog cilja, koji ne mora nužno biti prodaja. Upoznaće se sa terminologijom, glavnim parametrima Google AdWords kampanja i tumačenjem istih.

Najveći izazov je pronaći kombinaciju ključnih reči i oglasa koji ostvaruju dobre rezultate, a trening treba da im pomogne u tome.


KARAKTERISTIKE OTPADA U MEDICINSKIM I FARMACEUTSKIM USTANOVAMA – 09. jun 2014.

U medicinskim i farmaceutskim ustanovama otpad, shodno svojstvima i karakteristikama, pretežno se selektuje u grupu opasnog otpada, prvenstveno pripada grupi potencijalnog ili infektivnog otpada. Imajući u vidu rizičnost pogrešne procedure klasifikacije i generisanja ovog otpada, upravljanje medicinskim i  farmaceutskim otpadom se može svrstati u delatnost od opšteg interesa.

Uvođenje jedinstvenog sistema upravljanja medicinskim otpadom u zdravstvenom sektoru u Republici Srbiji, jedan je od preduslova za uređenje sistema upravljanja medicinskim otpadom u celini. Kompleksno zakonodavstvo reguliše ovu oblast, kome između ostalih posebno pripada: Zakon o upravljanju otpadom, Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom, Pravilnik o načinu skladištenja, obeležavanja i pakovanja opasnog otpada kao i drugi propisi. Zakon o otpadu  jasno definiše između ostalog vrste i klasifikaciju otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekte upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom. Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom, se bliže propisuje način i postupak upravljanja opasnim otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita kao i način upravljanja farmaceutskim otpadom.

S’obzirom na specifičnost karakteristika medicinskog i farmaceutskog otpada, nameće se potreba za širokom edukacijom osoblja koje se susreće sa ovom vrstom otpada u cilju bezbednog postupanja, tretmana i odlaganja.


UPRAVLJANJE RIZICIMA U PREDUZEĆIMA - 09. jun 2014.

Upravljanje rizicima predstavlja sastavni element korporativne kulture poslovanja.

Biti sposoban da se odgovori zahtevima tržišta, biti konkurentan, profitabilan, znači spremnost organizacije da se suoči sa rizicima koji su u direktnoj vezi sa ciljevima koji se žele ostvariti.

Međutim da li dovoljno pažnje posvećujemo ovoj tematici, da li efekti ekonomske krize su dovoljan argument da nas opomenu da upravljanje organizacijom nije predmet verovatnoća bačene kockice kojom se hazarderski vuku potezi, već strateška borba gde se svaki potez mora meriti kroz svoju korist za organizaciju, ali i rizik koji se mora prihvatiti, ili izbeći kako bi se sačuvali resursi bez kojih poslovanje ne može da opstane.

Polaznici seminar će kroz teoriju, praktične primere i diskusiju sa predavačem, saznati nešto više o upravljanju rizicima, načinima identifikacije i analize rizika, karakteristikama različitih pristupa upravljanju rizicima, kao i ostalim bitnim pitanjima vezanim za ovu tematiku.

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Izuzetno zanimljiva tema. Izlaganje predavača motivišuće, daje smernice u kom pravcu treba razmišljati i sagledavati problematiku upravljanja rizicima u preduzeću. Smatram ovaj trening vrlo korisnim za bolje razumevanje korporativne kulture poslovanja.“

Milan Dimitrić, direktor, Optimo doo

„Vrlo edukativno, zanimljivo, korisno i interaktivno. Predavač držao pažnju i naveo dosta praktičnih primera čime nam je približio materiju i pomogao da što bolje razumemo ovu oblast.“

Jasmina Vranić, koordinator za propise, JKP „Parking servis“ Beograd


POJEDNOSTAVLJENI CARINSKI POSTUPCI – „KUĆNO CARINJENJE”
11. jun 2014.

Globalizacija tržišta je stvorila potrebu za omogućavanjem nesmetanog protoka roba, usluga i kapitala. Komplikovane, spore i skupe carinske procedure su jedna od najvećih prepreka  u funkcionisanjanu modernog „lanca trgovine“.

U pojednostavljenim carinskim postupcima po prvi put je omogućeno da kompanije svoju robu deklarišu bespapirno, koristeći IT tehnologije (uz obavezu naknadne dostave dokumenata radi overe) i da robu deklarisanu za izvoz direktno otpremaju iz svojih prostorija do granične carinske ispostave odnosno da robu namenjenu stavljanju u uvozni carinski postupak direkno od granične carinske ispostave dopremaju u svoje prostorije, bez potrebe da robu dovoze do unutrašnje mesno nadležne carinarnice. Ovakvo postupanje predstavlja novinu za poslovnu zajednicu, pa je neophodno pravovremeno informisati i obučiti učesnike u postupku, kako bi prihvatili novi način rada i omogućiti im da ostvare što veće uštede u vremenu (kraće trajanje postupka, mogućnost carinjenja van radnog vremena carine...) i novcu (troškovi: otpreme i dopreme robe, bankarskih garancija, angažovanih posrednika i radne snage...).

Postupci „kućnog carinjenja“ u suštini predstavljaju vežbu u realnim uslovima za prihvatanje novog načina razmišljanja i rada, potrebnih za implementaciju instituta Ovlašćenog privrednog subjekta.

Seminar omogućava polaznicima da na neposredan način dođu do informacija o prednostima i manama pojednostavljenih postupaka koje će im omogućiti da naprave strategiju svoje kompanije kao i da budu u potpunosti osposobljeni da u svojoj kompaniji stvore uslove za primenu „kućnog carinjenja“, da podnesu ispravan zahtev za dobijanje odobrenja kao i da kasnije valjano sprovode isti.

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Seminar je veoma jasan, koristan i praktičan. Upoznali smo se sa svim novinama i mogućnostima koje nova pojednostavljenja nose. Sve pohvale za stučnost predavača i dobru organizaciju.“

Bojana Divnić, rukovodeći stručni saradnik

Gorenje doo Valjevo

„Veoma koristan seminar. Pohvaljujem organizaciju i predavača koji je veoma stručan i ume da prenese svoje znanje drugima.“

Snežana Mandić, rukovodilac operativno-logističke podrške

Soko Štark


PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – 13. jun 2014.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) je osnovni procesni zakon koji se primenjuje u poreskom postupku. Pravilna primena ZPPPA kako od strane poreskog organa, tako i od strane poreskog obveznika je bitan preduslov za donošenje zakonitog poreskog akta koji se donosi u poreskom postupku. Zakonit poreski akt je garancija zaštite javnog interesa, ali i zaštite prava i obaveza poreskog obveznika.

Ukoliko obveznici u poreskom  postupku i drugim postupcima koji su sada uređeni u ZPPPA i drugim poreskim zakonima  propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da se suoče sa sankcijama poreskog  organa, tj. protiv njih se vodi poreski -prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se poreski obveznici  upoznaju sa  odredbama  ZPPPA kojima se uređuju načela poreskog postupka, prava i obaveze poreskih obveznika, kao i prava na odlaganje plaćanja poreskog duga. Pored navedenog, poreski obveznici treba da se upoznaju i sa procedurama koje sprovodi poreski organ  u ovim postupcima koji su propisani u ZPPPA.

Na ovom seminaru,  predavač Mr  Moma Kijanović, praktičar i stručnjak u ovoj oblasti, će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, kao i iskustva poreskog konsultanta,  na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za radnje u poreskom postupku i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i energije.


STEČAJ, REORGANIZACIJA I NAPLATA POTRAŽIVANJA - PRAVA POVERILACA – 17. jun 2014.

Promene na tržištu i značaj svetske krize, kako i uticaj na nedovoljno razvijeno srpsko tržiste, uslovile su značajnu nesolventnost privrednih subjekata. Od 2010. godine u toku je i primena novog Zakona o stečaju koji je uveo nove pravne institute u načinu rešavanja nastalih problema nelikvidnosti.

Problem svakog stečajnog postupka je neizvesnost namirenja stečajnih poverilaca. Činjenica je da postoji mogućnost da svi poverioci ne budu namireni u celosti, odnosno da uopšte ne budu namireni. To zavisi od veličine imovine dužnika koja ulazi u stečajnu masu i veličine stečajnih poverilaca kao i implementacije ekonomsko-pravnih aspekata stečaja u praksi. Loša primena Zakona o stečajnom postupku kao i nepoštovanje osnovnih ekonomskih normi u toku postupka, može da dovede do toga da poverioci ostanu bez svojih prava, odnosno da ne budu namireni.

Reorganizacija stečajnog dužnika pre svega je značajna za stečajnog dužnika jer se njenom realizacijom uklanja stečajni razlog ali je i u interesu poverilaca jer vodi uspešnom namirenju njihovih potraživanja u većoj meri nego što bi to bilo bankrotstvom stečajnog dužnika.

Na seminaru će biti ukazano na konkretne probleme u praksi, kao i na rešenja tih problema koji u određenim situacijama deluju nerešivo.

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNOG SEMINARA:

„Seminar je bio izuzetno interesantan. Izbor predavača je odličan, a najkorisnijim smatram iznošenje primera iz sudske prakse i neposredne odgovore na sva naša pitanja i diskusiju koju smo vodili tokom seminara.“

Tatjana Todorović, sudija

Privrendi sud u Kragujevcu

„Seminar je bio zanimljiv i koristan. Definitivno je proces stečaja i reorganizacije nešto što je „novo“. Verujem da sve nedoumice i slobodna tumačenja mogu biti predupređena nakon ovog seminara. Zahvaljujem se.“

Mirjana Jovanović, Referent u službi za upravljanje plasmanom

Čačanska banka


SISTEMATIZACIJA, OPISI I VREDNOVANJE POSLOVA – 18. jun 2014.

Zakonska obaveza poslodavaca koji zapošljavaju više od 5 zaposlenih je da imaju pravilnik o organizacaciji i sistematizaciji poslova. Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pored zakonske obaveze, može istovremeno predstavljati unapređenje postojećeg načina organizovanja i podele rada između zaposlenih. Analizom procesa, organizacionih celina i zadataka mogu se učiniti značajna poboljšanja. Odgovornost, raspon kontrole, nivo decentralizacije, specijalizacija i načini koordinacije predstavljaju elemente organizacije koje je moguće menjati u cilju podizanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Iz opisa zadataka koji obavljaju zaposleni, velikim delom se može sagledati valjanost organizacije, sa stanovišta rada i iskorišćenja radnog vremena. Opis zadataka se može iskoristiti za celishodniju raspodelu zadataka i za veće iskorišćenje radnog vremena.

Poseban deo treninga odnosi se na vrednovanje poslova. Metodologija vrednovanja koja će biti predstavljena je krajnje jednostavna. Ona se zasniva na definisanju kriterijuma i elemenata kriterijuma koji se koriste za upoređivanje i vrednovanje različitih poslova: složenost posla (potrebna znanja, iskustva, sposobnosti, spretnost i rukovođenje), odgovornost (za proces, bezbednost, sredstva i informacije), napor (mentalni i fizički) i radne uslove (radno okruženje i radno vreme). Na osnovu značajnosti pojedinih kriterijuma i elemenata kriterijuma svakom poslu dodeljuje se određen broj bodova koji pokazuje ukupan kvalitet ili vrednost tog posla. Znanja stečena tokom treninga polaznici će moći dalje da razvijaju u kompanijama u kojima su angažovani na poslovima izrade i izmene pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i opisa zadataka. Istovremeno, trening je koristan i za sve one koji se bave poslovima procene i vrednovanja kvaliteta poslova.

Metodologija izrade sistematizacije poslova koji se na treningu prezentuje rezultat je dugogodišnjeg konsultantskog iskustva predavača u većem broju javnih i privatnih kompanija.

Trening je u potpunosti praktično orijentisan, obzirom na to da su svi primeri kroz koje će se polaznici upoznavati sa metodologijom, primeri koji su nastali u praksi i koji se mogu za praksu i koristiti.


V GENERACIJA
OBUKA ZA POSREDNIKA- MEDIJATORA U SLUČAJEVIMA ZLOSTAVLJANJA NA RADU (MOBINGA)- 19 - 26. jun 2014.

Zlostavljanje na radu ili mobing je pojava koja postoji od kada postoji i svet rada, međutim kod nas, u tranzitornim promenama postala je vrlo učestala. Kao specifičan oblik nasilja, mobing predstavlja  patološku pojavu u međuljudskim odnosima. Zbog toga je znalajno upoznati različite aspekate ove pojave kao i pristupe u njenom prevazilaženju i  zaustavljanju.

Obuka  je namenjena  polaznicima kojima je poznavanje ove pojave najpotrebnije da bi mogli da rade na njenom razrešavanju kroz posredovanje, kako je propisano Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Polaznici obuke stečena znanja i veštine mogu primeniti neposredno u firmama iz kojih dolaze u postupku rešavanja problema zlostavljanja na radu, ali ih mogu primeniti i u drugim sličnim slučajevima.

Obuka za posrednika medijatora uređena je prema Pravilniku o programu obuke za posrednika na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o posredovanju – medijaciji (‘’Službeni glasnik RS’’, broj 18/05). Završena obuka, uz ispunjavanje ostalih uslova propisanih Zakonom o posredovanju je preduslov za dobijanje licence za posrednika (medijatora).

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNE OBUKE:

„Moja očekivanja su više nego ispunjena. Posebno mi se dopalo što je veći deo obuke bio na razvijanju novih veština kroz praktične primere i zadatke, nego na teorijsku analizu procesa medijacije. Izuzetno korisno i interesantno. Preporučujem obuku svima.“

Veronika Jovanović, načelnik odeljenja za imovinsko pravne odnose

Ministarstvo unutrašnjih poslova

„Obuka je bila veoma korisna i ispunila je moja očekivanja. Predavači su izraziti stručnjaci i profesionalci. Maksimalno su otvoreni za saradnju i nastojali su da dobijemo odgovore na sva pitanja i razreše sve naše dileme.“

Vesna Đulović, stručni saradnik

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice


OVLAŠĆENI IZVOZNIK, PEM KONVENCIJA I PRIMENA PAN-EVROPSKIH PRAVILA O POREKLU ROBE - 19. jun 2014.

Na pan-evropskim pravilima o poreklu bazirani su najznačajniji Sporazumi o slobodnoj trgovini koji se primenjuju u Srbiji: Sporazum CEFTA, Prelazni trgovinski sporazum, Sporazum sa Turskom i sporazum sa državama EFTA. U 2014. godini očekuje se još veće učešće sporazuma o slobodnoj trgovini u izvozno-uvoznim poslovima.

Značaj ovih sporazuma i  mogućnosti koje pružaju privrednim subjektima su veoma značajni  s obzirom na otežano poslovanje u današnjoj krizi na evropskom tržištu. Privrednici da bi  postigli dobre tržišne rezultate, pored ostalog, moraju dobro upravljati pravilima o poreklu robe što je cilj ovog treninga. Znanja i iskustva koja će se preneti na ovakvoj vrsti treninga koriste se svakodnevno u redovnim spoljno-trgovinskim poslovima i omogućiće vam da u mnoštvu drugih problema i prepreka koje postoje u spoljno-trgovinskom poslovanju danas, iskoristite benefite sporazuma na najjednostavniji i najlakši način.

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNOG SEMINARA:

„Bilo je korisno i zanimljivo. Stekla sam odličnu osnovu za polaganje ispita za ovlašćenog izvoznika, kao i znanja o uslovima za sticanje dokaza o poreklu, uz osvrt na različite sporazume. Izlaganje jasno, sa dosta korisnih primera.“

Mirjana Simić, odgovorna za izvoz

Valy

„Veoma sam zadovoljna seminarom, kao i pristupom predavača i količinom primljenih informacija i organizacijom MNG Centra. Samo tako nastavite.“

Jelena Spasć, referent prodaje i nabavke

Elopak d.o.o.


UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA DOGAĐAJIMA – EVENT MANAGEMENT– 23. jun 2014.

Događaji danas u društvu imaju veoma značajnu ulogu. Menadžment događaja kao deo oblasti menadžmenta, veoma je široka. Događaji predstavljaju planiranu privremenu aktivnost sa velikim ekonomskim aspektom, koji ima uticaj na lokalnu i državnu ekonomiju, u smislu investicija, zapošljavanja i prihoda.

Za uspešno organizovanje i upravljanje događajima, potrebna je multidisciplinarnost. Osim uobičajenih sastanaka, konferencija i sajmova, u novom milenijumu pojavljuje se pojam “Advertainment”, kombinacija reči oglašavanje i zabava. Da li je upravljanje događajima aktivnost u okviru kompanije ili  samostalna aktivnost, utvrđivanje cilja i zadatka, brendiranje i marketing, identifikovanje aktivnosti, organizovanje angažovanih profesionalaca i prepoznavanje kriznih situacija su oblasti koje menadžer događaja mora da poznaje.

Trening se bavi praktičnim delom menadžmenta događaja sa zadatkom, da polaznicima približi tehnike ovog kompleksnog, odgovornog ali i veoma izazovnog i dinamičnog zanimanja.

Na ovom treningu dobićete odgovore na ova i mnoga druga pitanja iz oblasti event menagement-a, koji će vam pomoći da izbegnete neprijatne situacije i obezbedite pozitivnu klimu za uspešno poslovanje.

Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.


TEHNIKE ODGOVORA NA PRIMEDBE KUPACA, IZBEGAVANJE I REŠAVANJE KONFLIKATA U PRODAJI – 24. jun 2014.

Prodaja nije lak posao, često se suočavamo sa raznim zahtevima kupaca, ponekad i nemogućim. Neophodno je razvijati veštine odgovora na primedbe koje neće uvesti još dublje u konflikt, kao i veštine kojima se na jednostvan način može isti prevazići.
Sa stanovišta poslodavca/kompanije osposobljen prodavac za prodaju i pronalaženje puta do kupca je ključno za poslovanje, međutim primedbe su nešto što se javlja pre, tokom i nakon prodaje.  Prodavac koji adekvatno odgovara na primedbe, koji blagovremeno prepoznaje konfliktnu situaciju i tip ličnosti kupca, koji je osposobljen da svojim odgovorima dovede kupca u argumentovanu komunikaciju, čak i umiri kupca, koji zna da pokaže kupcu saosećajnost za njegove probleme i zahteve, za poslodavca je “zlata vredan” prodavac.

Svaka prodajno orjentisana kompanija mora da obuči svoje prodavce i za delikatne situacije, bez obzira da li su primedbe opravdane ili nisu. Prodavac koji uspešno izbegava konfliktne situacije, koji bez obzira na ponašanje kupca ostaje miran, staložen i sa puno razumevanja prema kupcu, je prodavac koji će u većini slučajeva zadržati kupca čak iako je kupcu primedba na mestu (kupac pretrpeo štetu, nisu zadovoljena njegova očekivanja i sl.).

Za pojedinca trening je značajan u pogledu razvoja poslovnih veština, kako početnika tako i prodavaca sa iskustvom.

Trening je radioničkog tipa, obrađuje savremene tehnike odgovora na primedbe kupaca u cilju izbegavanja konflikata, kao i tehnike za prevazilaženje konfliktnih situacija u prodaji.

 


PRAVILNIK O OZNAČAVANJU I OBELEŽAVANJU TEKSTILNIH PROIZVODA I OBUĆE – 24. jun 2014.

Pravilnik o označavanju obuće i Pravilnik o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda objavljeni su u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 01/14, 06. 01. 2014. godine, a na snagu su stupili 14. 01. 2014. godine.

Pravilnikom o označavanju obuće propisuju se zahtevi za označavanje glavnih delova obuće i materijala glavnih delova obuće koja je namenjena prodaji potrošačima, kao i zahtevi za dodatne pisane informacije koje prate obuću.

Pravilnikom o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda propisuju se zahtevi za označavanje i obeležavanje etiketom podataka o sirovinskom sastavu tekstilnih proizvoda, zahtevi za upotrebu naziva tekstilnih vlakana pri navedenom označavanju i obeležavanju, označavanje i obeležavanje etiketom podataka o tekstilnim proizvodima koji sadrže netekstilne delove životinjskog porekla i određivanje sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda koji se označavaju ili obeležavaju u skladu sa ovim pravilnikom, kao i zahtevi za dodatno označavanje i obeležavanje etiketom podataka o postupku i načinu održavanja odevnih tekstilnih proizvoda, podataka o skupljanju pri održavanju odevnih tekstilnih proizvoda, kao i podataka o veličini odevnih tekstilnih proizvoda.

U Pravilnicima su date i sve potrebne informacije za pravilno označavanje i obeležavanje proizvoda kako na našem tržištu, tako i za potrebe izvoza na tržište Evropske Unije, budući da su Pravilnici usklađeni sa zahtevima evropskih propisa.

Na seminaru će biti detaljno predstavljeni Pravilnici, kao i obaveze koje iz njih proističu za proizvođače tekstilnih proizvoda i obuće, što je neophodno da primenjuju u procesu označavanja proizvoda, da bi mogli da proizvode plasiraju na tržište.


RADIONICA VEŠTINE PREZENTACIJE – 26. maj 2014.

Većina ljudi koji izvode javne prezentacije bivaju sputani i obeshrabreni nevoljnom, neinspirativnom i neaktivnom publikom. Neki pak ne umeju da na adekvatan način, kratko i  jasno prenesu svoju ideju inhibirani preteranom potrebom da ostave utisak.

Dobro prezentovanje i jаvni govor su veomа korisne veštine u mnogim аspektimа rаdа i životа. Rаzvoj poverenja, sposobnost dа se obavi dobra prezentаcija i pred publikom dobro govori su izuzetno korisne kompetencije zа rаzvoj svakog pojedinca i nisu ogrаničene nа određene profile ljudi. Svаko može imati dobru prezentаciju, ili obаviti jаvni govor u skladu sa profesionаlnim stаndаrdimа, ali kаo i za većinu stvаri, pa tako i za dobru prezetaciju potrebno je  mаlo pripreme i prаkse.

Ova radionica nudi rešenja svim pojedincima i timovima koji žele da budu efikasniji, upečatljiviji i celoviti u nastupu pred ljudima.

Radionica je interaktivnog tipa. Učesnici dobijaju teoretski input, izrađuju prezentacije, pri čemu njihovo prezentovanje biva snimljeno kamerom i po završetku prezentacija svih učesnika, zajednički gledaju prezentaciju i svako pojedinačno dobija feedback od trenera i kolega.

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNE RADIONICE:

Trening je bio interesantan i koristan. Naročito bih istakao snimanje prezentovanja učesnika i komentarisanje snimaka od strane predavača i učesnika .“

Miodrag Meseldžija, menadžer bezbednosti i zdravlja na radu

Tarkett d.o.o.

 

„Očekivanja su ispunjena u potpunosti. Odlična atmosfera. Jako puno izrečenih bitnih stvari koje će svakako biti od koristi u daljem radu.“

Aleksandar Veljković, procesni inženjer

Tarkett d.o.o.

 


UPRAVLJANJE STRESOM – 26. jun 2014.

Svakodnevno se susrećemo sa situacijama i učestvujemo u događajima koji mogu izazvati stres našeg organizma. Za doživljaj stresa je važna individualna, subjektivna reakcija tela i duha na promenu, pa je stoga važno svesno tumačenje, shvatanje, doživljavanje i prevazilaženje stresnog stanja u kojem se osoba nalazi.

Ovaj trening vam omogućava da saznate sve ono što vas interesuje o stresu, da proširite percepciju vašeg doživljaja stresa, da ojačate svoje kapacitete i unapredite veštine kako da se suočite sa stresom. Pronaćićete načine kako da stvari uzmete u svoje ruke i vratite kontrolu nad situacijom sa osećanjem osnažene fizičke i psihičke energije koja će vam poboljšati ne samo odnose sa saradnicima, nego i vašu efikasnost, produktivnost, motivaciju i zadovoljstvo.

Trening se realizuje principima radionice, metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, interaktivan rad u grupama, individualni rad, međusobna razmena iskustava, video snimcima, demonstracijama i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanju veština i na iskustvenom učenju. U radu će se poštovati čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.


POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA - 26. jun 2014.

Danas se proces proizvodnje jednog proizvoda obavlja na više različitih mesta u različtim zemaljama, pa je stoga neophodno upoznati se sa svim zakonskim postupcima koji se tiču oplemenjivanja proizvoda. 

Postupak aktivnog oplemenjivanja, je postupak  kojim se robi koja se uvozi u carinsko područje Republike Srbije daju povlastice u vidu odlaganja plaćanja ili povraćaja uvoznih dažbina radi obrade i ponovnog izvoza iz carinskog područja Republike Srbije u obliku dobijenih proizvoda, a da ta obrada ne šteti osnovnim interesima proizvođača u Republici Srbiji.

Radi pravilne primene ovog postupka učesnici u postupku aktivnog oplemenjivanja bi morali biti upoznati sa svim svojim pravima i obavezama kako bi se ovaj postupak pravilno sprovodio.

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNOG SEMINARA:

„Veoma korisno i zanimljivo. Predavač je veoma kvalitetan, a iskustvo i znanje su na visokom nivou. Veoma sam zadovoljna.“

Tijana Vojčić, risk menadžer

Siemens d.o.o.

„Stekao sam mnogo novih, korisnih saznanja i veština. Zaista korisno predavanje koje je čak i premašilo moja očekivanja.“

Bojan Međeri, menadžer nabavke i prodaje

Knott Autoflex Yug d.o.o.


ULOGA I ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U PREDUZEĆIMA – 27. jun 2014.

Cilj ovog seminara  je pre svega da se Rukovodstva preduzeća upoznaju sa konceptom interne revizije, njenom ulogu i značajem u upravljanju organizacijom, mehanizmima upravljanja rizicima poslovanja i sistemom internih kontrola koji prate poslovne procese. Pored navedenog cilj seminara je i da se korisnici upoznaju sa metodološkim konceptima koji već postoje i koji se primenjuju u svetu, a isti su u funkciji zaštite resursa kojima raspolažu organizacije (novac, informacije i stvari) i unapređivanju poslovanja.

Saznanja i praktični saveti iz oblasti interne revizije su koncipirani u saglasnosti sa Međunarodnim okvirom za profesionalnu praksu koji je sačinjen od strane vodeće svetske institucije iz oblasti interne revizije - Instituta internih revizora, USA.

Polaznici seminara će biti u mogućnosti da razumeju koncept interne revizije, da razmišljaju o istoj kao i iniciranju potrebe za formiranjem ovakvih jedinica u okviru svojih organizacija koje će u skladu sa svojim odgovornostima i nadležnostima direktno uticati na stvaranje dodatne vrednosti za organizaciju.


PRIMERI IZ PRAKSE I PREVENTIVNE AKTIVNOSTI NA SPREČAVANJU OBLIKA ZLOSTAVLJANJA NA RADU (prema Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu) - 27. jun 2014.

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je u primeni od 2010. godine i prava je prilika da sumiramo i analiziramo dosadašnju njegovu primenu, nedorečenosti, dobre i loše prakse, pogrešna tumačenja, odnosno sve ono što zakonodavac nije mogao da predvidi ali je primena zakona donela. 

Seminar daje informacije o efektima i problemima primene zakona u svim njegovim segmentima, a posebno, kod posredovanja, sudskog procesuiranja i u oblasti uvođenja kodeksa poslovnog ponašanja.  U drugom delu biće obrađen uticaj konfliktnih međuljudskih odnosa na radu na zdravlje pojedinca, stres na radu kao indikator i posledica mobbinga kao i uloga veštaka medicinske struke u dokazivanju mobinga.

Seminar je značajan jer daje uvid u rešenja sa pozitivnim efektima, ali uvodi i znanje o neadekvatnim i diskutabilnim rešenjima i praksama, otkriva probleme i nedorečenosti zakona u nekim segmentima, koje je samo primena zakona u praksi mogla  da pokaže i ukazuje na mogućnosti prevazilaženja takvih situacija.

Polaznici ovim seminarom stiču  znanja i veštine koje primenjujući ovaj zakon mogu odmah da upotrebe a takođe, stiču sposobnost lakšeg uočavanja mogućih novih problema u primeni zakona i bržeg dolaženja do rešenja. 

Seminar je interaktivan, sa mogućnošću postavljanja pitanja i diskusije sa predavačem.


24. april 2014
 
24. april 2014
 
25. april 2014
 
28. april 2014
 
28. april 2014
 
28. april 2014
 
29. april 2014
 
29. april 2014
 
29. april 2014
 
30. april 2014
 
05-07. maj 2014
 
05. maj 2014
 
07. maj 2014
 
07-08. maj 2014
 
08. maj 2014
 
09. maj 2014
 
09. maj 2014
 
09. maj 2014
 
12. maj 2014
 
12. maj 2014
 
12. maj 2014
 
12. maj 2014
 
13. maj 2014
 
13. maj 2014
 
14-15. maj 2014
 
14. maj 2014
 
16. maj 2014
 
19-20. maj 2014
 
19. maj 2014
 
19. maj 2014
 
20. maj 2014
 
20. maj 2014
 
21. maj 2014
 
21-23. maj 2014
 
22. maj 2014
 
23. maj 2014
 
23. maj 2014
 
25-26. maj 2014
 
26. maj 2014
 
26-28. maj 2014